Кратък коментар

Най-важното от бюджет 2014

Обезщетението за отглеждане на малко дете става 340 лв. според проекта за бюджет 2014 г. Снимка: tia.bg
Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за държавния бюджет на България за 2014 г. Одобрена е и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., която представлява мотивите към законопроекта.

Прогнозата на Министерството на финансите предвижда реалният растеж на икономиката през 2014 г. да бъде 1,8%, а брутният вътрешен продукт да нарасне до 81,582 млрд. лева. Очакваната през следващата година инфлация (хармонизиран индекс) е 1,8%.

Фискалните параметри предвиждат приходи в размер на 30 886,0 млн. лв. (37,9% от БВП, което е увеличение с 501,2 млн. лв. в сравнение с 2013 г.). Разходите са в размер на 32 358,3 млн. лв. (39,7% от БВП при ограничение от 40% от БВП, което представлява ръст от 380,1 млн. лв. спрямо 2013 г.). Заложеният дефицит е 1,8% от БВП или 1 472,3 млн. лв. в номинално изражение.

Постигането на ускорен икономически растеж е основната цел на политиките, заложени в проекта на бюджет. За да бъде реализирана тя, е необходимо прилагането на балансиран подход спрямо някои ключови производствени фактори за растеж като наличие на квалифициран човешки капитал, базисна инфраструктура, технологично знание и ефективното им използване. С проекта на Бюджет 2014 се реализира политика на стимулиране на икономическия растеж в средносрочен план и се променя наложеният през последните години макроикономически модел – растежът да се задържа чрез фискалната политика, съобщават от правителствената пресслужба.

Данъчно-осигурителната политика ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж и повишаването на фискалната устойчивост в дългосрочен план. Основният приоритет на данъчната политика за периода е запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и тези на физическите лица като важен стимул за инвестиции, икономически растеж и заетост.

Политиките в областта на образованието и ученето през целия живот са изведени като основен приоритет за 2014 г. С основен акцент върху стабилния и устойчив икономически растеж се явява реформирането на професионалното образование.

Социалната политика и мерките за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване са друг ключов приоритет на проекта на Бюджет 2014. Този приоритет ще бъде реализиран с конкретен пакет от социални мерки, които са насочени в подкрепа на няколко целеви групи – децата и семейството, хората в неравностойно положение, възрастните хора и домакинствата и бизнеса.

Сред мерките са включени увеличаване на месечната добавка за деца с увреждания на 240 лв., увеличаване на обезщетенията за отглеждане на малко дете на 340 лв., разширява се кръгът на лицата, които имат право да получават целеви енергийни помощи. Ще бъдат предоставени допълнително и 2 млн. лв. по бюджета на МТСП за услугата „Обществени трапезарии“.

В Бюджет 2014 се възстановява осъвременяването на пенсиите по „швейцарското правило“. Това ще доведе до увеличение на пенсиите от 1 юли 2014 г. с 3%, за което са предвидени допълнителни 120 млн. лева. В законопроекта е предвидено и увеличаване на тавана на пенсиите от 1 юли 2014 г. от 770 лв. на 840 лева. В областта на пенсионната политика се запазва възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по чл. 68 от КСО на достигнатите през 2013 г. нива.

Реформата в здравния сектор е друг приоритет на правителството, реализирането на който започва през 2014 г.
В системата на Министерството на здравеопазването с бюджета е осигурено финансирането за провеждането на реформи за усъвършенстване на функционирането на спешната медицинска помощ. Предвидени са и средства за увеличаване на заплащането на медицинския персонал.

Правителството залага реализирането на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ в размер на 500 млн. лева. Тя представлява нов механизъм за финансиране на публични инвестиционни проекти и програми на конкурентен принцип, чрез който разходите ще се обвържат по-тясно с поетите в управленската програма ангажименти.

Взаимоотношенията с местните власти са акцент и приоритет на правителството в средносрочен план. С Бюджет 2014 са създадени предпоставки за осигуряване на приоритетна национална подкрепа за секторните политики в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата, които се реализират с участието на местните власти. Осигурено е финансиране за подобряване на общинската инфраструктура и за изграждане на общински пътища. Ще се търсят механизми за оказване на финансова подкрепа на общини в затруднено финансово състояние, което не им позволява да изпълняват основните си ангажименти към населението.

Развитието на аграрния сектор продължава да бъде приоритет на правителството. В средносрочен план са предвидени интервенции, които имат пряк ефект върху икономическия растеж като модернизацията на сектора чрез стимулиране на инвестициите и иновациите, повишаване на производителността чрез ефективно преструктуриране и повишаване квалификацията на заетите в сектора.

В Бюджет 2014 и в актуализираната средносрочна прогноза за периода 2014-2016 г. са предвидени необходимите национални ресурси за финансиране в допълнение към европейските фондове и програми.

Източник: ekon.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus