Поморие

Парадокс! Хем закриха военния санаториум в Поморие, хем търсят 20 хил. литра нафта за топло

Обществена поръчка, обявена от ВМА и свързана със закрития санаториум в Поморие стана причина кметът на морската община Иван Алексиев да изпрати отворено писмо до шефа й проф. Николай Петров.

Кметът въвежда проф. Петров и историята и припомня че със свое решение № 996/17.11.2016 г. Министерски съвет на Република България отнема поради отпаднала нужда от Военномедицинска академия /ВМА/- гр. София, правото на управление върху имот-публична държавна собственост, находящ се в област Бургас, община Поморие, гр. Поморие местността „Малкото езеро”, ул. „Проф. Стоянов”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 57491.501.15 по КККР, с площ от 11944 кв.м., заедно с построените в него 15 сгради. Решението влиза в сила от 02.02.2017 г.

Следващата стъпка е постановлението на Министерски съвет, от 21.11.2016 г., с хкоето е приет нов Правилник за устройството и дейността на ВМА.

"В новия Правилник не е включен Военният санаториум в Поморие /БПЛР – гр. Поморие/. В тази връзка, на 08.12.2016 г., министърът на отбраната издава заповед относно извършване на организационно-щатни промени във ВМА през 2017 г., съгласно която заповед Военният санаториум (БДПЛР – гр. Поморие) се ЗАКРИВА, считано от 01.02.2017 г.", пише кметът Алексиев.

Изненадата е сервирана на 19.01.2017 г., когато с решение № 125, Военномедицинска академия е открила процедура, която е публикувана в РОП, с предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия“.

"В предмета на поръчката е описано, че същата е за доставка на гориво за отопление, в подчинените структури на Военномедицинска академия – включително и Болница за продължително лечение и рехабилитация – гр. Поморие. Прогнозните количества са за период от 12 месеца и за БПЛР – гр. Поморие са 20 000 литра. В обществената поръчка е предвидено срокът на действие на договора за доставка да е 12 месеца, като е записано, че срокът на договора да може да бъде удължен с още до 6 месеца", е отбелязано в откритото писмо.

Иван Алексиев завършва с резонен въпрос: "Предвид гореизложеното и във връзка с това, че цитираното решение на Министерски съвет на Република България, което ви е известно от 17.11.2016 г., влиза в сила на 02.02.2017 г., защо в посоченото решение за откриване на процедура за обществена поръчка е включена и БПЛР – гр. Поморие."

Митко Добрев

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus