Айтос

Кметът на Айтос Васил Едрев подписа договор за изграждане на пречиствателна станция в Айтос
Кметът Васил Едрев и упълномощеният представител на дружество ДЗЗД ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017 Румяна Соколова подписаха договор по проект "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос".

ДЗЗД ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017 е избраният изпълнител по втората обособена позиция на обществената поръчка на Община Айтос за изграждане на канализационните съоръжения. Дружеството има опит, работило е по такъв проект и обединява две фирми - проектантска и строителна. Най-общо, целта на договора е бъде изграден колектор, който да доведе до пречиствателната станция отпадъчните води. "Предстои да изготвим проектите по задание на Общината. След като бъдат одобрени се тръгва към основната част - строителството. Имаме срок от 45 дни за проектиране. След като Общината одобри проекта и получим разрешението, предвидени са 566 дни за строителството. Надяваме се да изпълним поръчката в по-кратки срокове, но всичко ще зависи от метериологичните условия" заяви Румяна Соколова, минути след подписването на документа.

Търсеният резултат от работата на дружеството ще е изграждане на съоръженията за събирането на отпадните води от канализационната мрежа в града и отвеждането им до пречиствателната станция за пречистване. Проведени са предпроектните проучвания, свързани с наличните производствени предприятия на територията с идеята, как те да бъдат включени в системата. С дейностите по проекта е свързана и необходимостта от последващ ремонт на частично пропадналата канализационната мрежа, където се губят част от отпадните води, с който трябва да се заеме В и К сдружението, заяви на подписването кметът Васил Едрев.

Още през февруари 2017 г, веднага след подписването на договора за безвъзмездно финансиране по проект "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Айтос" по ОП "Околна среда 2014-2020“, Общинска администрация - Айтос стартира изпълнението на дейностите с обявявяне на общестевни поръчки. След проведено публично състезание, с решение №ОП-17-28 от 21.07.2017 г. на кмета Васил Едрев беше определен изпълнител на обществената поръчка на Община Айтос с предмет "Проектиране и изпълнение на строителство по проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос", по две обособени позиции: Обособена позиция 1 Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, довеждащ водопровод и др. и Обособена позиция 2 - Доизграждане на Главен клон І и Главен клон ІІІ от канализационната мрежа на гр. Айтос". На първо място по Обособена позиция 1 беше класирано КА Айтос ДЗЗД с предложена цена от 11 972 475,00 лв., а кметът подписа договора с представителя на обединението.

Решението за обособена позиция 2 беше обжалвано, но Комисията за защита на конкуренцията излезе със становище, че "допуска предварително изпълнение на обжалваното решение, защото общественият интерес има превес над индивидуалните икономически интереси на жалбоподателя". Така се стигна до подписването на един от ключовите договори за дейностите по обособена позиция 2 с ДЗЗД Водоканал Айтос 2017 - участникът, който получи комплексна оценка от 100 точки в публичното състезание с предложена цена от 1 683 635,77 лв. Решението и за двете позиции е взето на основание ЗОП, три протокола и Доклад на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществената поръчка.

Пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос ще е с работен капацитет над 10 000 екв. ж., обясниха експуртите. Технологичното оборудване ще бъде проектирано, произведено, монтирано и одобрено от строителния надзор и Общината. Проектът предвижда съвременна технология за пълното биологично пречистване на отпадъчната вода в биобасейн и отстраняването на фосфора в отделен селектор. Обеззаразяването на пречистените води ще става със специални UV лампи.

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus