Айтос

Айтос разработва стандарт за нова професия

На 01.02.2018 г., в Заседателна зала на Община Айтос ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сравнителен анализ на социалната система и законодателство в Швеция и България, разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“ и провеждане на обучения за повишаване квалификацията“ по проект BG05M9OP001-4.001-0030 „Социални иновации в грижата за възрастните хора”. Прогнозната стойност на поръчката е 76 683 лв., две са фирмите, подали оферти за участие в процедурата.

Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ в рамките на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Айтос стартира дейностите по проекта на 01.11. 2017 г., безвъзмездната финансова помощ е в размер на 170 203 лв., проектът е с продължителност от 12 месеца.

Разработен е в партньорство между Община Айтос, като провеждаща политика в сферата на социалните услуги на местно ниво, и фирма Хомек АБ, Швеция, специализирана в предоставянето на грижи за стари хора по техните домове, или в специализирани институции. Дейностите са насочени към Дом за стари хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски”- гр.Айтос, пилотната организация, където ще бъдат внедрени социалните иновации.

За първи път ще бъде разработен стандарт за въвеждане на професията под-сестра в номеклатурата на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора. Целите на проекта изискват изследване на социалните системи в България и Швеция, проучване на иновациите, разработване на професионален стандарт и обучителна програма към него за прилагане на иновациите, чрез серия от обучения на персонала в Дома, както и посещение на място за обмен на опит с шведския партньор. По проекта е предвидено закупуване на оборудване и обзавеждане, за да може в Дома за стари хора да се изгради зала за провеждане на обучения.

Крайната цел е повишаване на качеството на обслужване в Дома за стари хора, подобряване на административния капацитет на служителите и създаване на условия за внедряване на социални иновации.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus