Айтос

Приеха общия устройствен план на Община АйтосОбщият устройствен план на Община Айтос е по-важен и от бюджета. Защото бюджетът се приема всяка година, а планът ще бъде в действие за много години напред. Около това становище се обединиха общинските съветници от всички политически сили, представени в Общинския съвет, на заседанието на 31 януари. Окончателният проект на ОУП беше одобрен с пълно мнозинство. Съветниците поздравиха кмета, администрацията и фирмата изпълнител за осигурените средства, за работата по плана и за резултатите.

Главна цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие. Планът дава насоката за социално-икономическото развитие на територията и е съобразен със специфичните за община Айтос географски, природни, исторически, ландшафтни и други ресурси.

Общият устройствен план на Община Айтос е възложен за проектиране с Решение на Общински съвет - Айтос през м. май 2013 г... Извършана е огромна по обем работа от администрацията и екипът. В този близо 4-годишен труд, за широката публика остава скрита ежедневната работа, свързана със статута и настоящото и бъдещо ползване на всеки терен и обект, на всяко парче земя на картата на общината.

В докладната си записка до Съвета, кметът Васил Едрев представи само опорните точки на огромната по обем работа за изготвянето на документа. Съгласно плановото задание на Община Айтос, прогнозният период на действие на ОУП на Община Айтос е до 2033 г. Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Айтос е разработен от колектив на „Инвестиционно проектиране“ ЕООД - Шумен, спечелил обществената поръчка през 2014 г..

"Представен е за публично разглеждане в периода 27.11.2015 г. – 14.12.2015 г. На 14.12.2015 г. е проведено обществено обсъждане на предварителния проект, който е разгледан и на разширено заседание на Общински експертен съвет за устройство на територията към Община Айтос, на 18.03.2016 г. с представители на заинтересувани ведомства, организации и експлоатационни дружества. Забележките на Общинския експертен съвет, както и препоръките и становищата на граждани и фирми от общественото обсъждане, са съобразени при изготвянето на окончателен проект на ОУП на Общината. По този повод е изготвен специален Доклад за изпълнение, пише още в докладната записка на кмета.

Окончателният проект на Общ устройствен план на Община Айтос е представен за публично разглеждане от обществеността в периода 12.12.2016 г. – 27.12.2016 г., а на 28.12.2016 г. е проведено обществено обсъждане на окончателния проект. Постъпилите инвестиционни предложения от граждани и фирми в периода на публичното представяне, както и постъпилите предложения след провеждането на общественото обсъждане, са изпратени на проектантския екип за корекции.

Окончателният проект на ОУП на Община Айтос, с отразени становища и предложения от граждани и фирми, е приет на разширено заседание на Общински експертен съвет за устройство на територията на 20.10.2017 г.. РИОСВ – гр. Бургас е издала Становище по екологична оценка № БС-2-4/22.12.2017 г., с което съгласува ОУП на Община Айтос. Становището по екологична оценка е влязло в сила на 08.01.2018 г..

ОУП обхваща всички землища на територията на общината, разработен е с участието на заинтересовани страни и партньори, на граждани и фирми, проведени са обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност и информация. За да се стигне до 31.01. 2018 г., когато Общинският съвет одобри окончателния проект, заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане. Решението ще се обнародва в Държавен вестник, а на кмета на Община Айтос беше възложено да представя ежегодно за приемане от Общински съвет – Айтос, Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Община Айтос в неговия обхват и предложения за измененията му, ако, разбира се, такива се налагат.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus