От близо

Председателят на Апелативен съд-Бургас: Съдилищата от апелативния район правораздават в срок и с високо качество

Съдилищата от Апелативен район – Бургас предоставят на гражданите качествено правосъдие в разумни срокове. Това заяви през журналисти, председателят на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова. Днес институцията проведе Годишното общо събрание за отчитане дейността на 18-те съдилища от апелативния район. Преди обсъждането на Доклада за 2018 г. съдия Вълкова направи кратка презентация пред медиите за основни резултати и акценти от работата на Апелативен съд – Бургас и окръжните и районни съдебни звена за миналата година.

„Апелативен съд – Бургас отчита незначително намаление на постъпилите дела, като по показателя срочност успяваме да отчетем устойчивост и изключително добър резултат на челните места в страната“- посочи съдия Вълкова. Тя поясни, че на практика част от съдиите са приключили по-малко на брой дела, за решаването на които обаче са отделили повече време. „Това е така, не само заради много честите случаи на некачествено законодателство, на неясни редакции на законови разпоредби, приети текущо, но и поради констатирана свръхдинамика в законодателството и безпрецедентна тълкувателна конкуренция в дейността на Върховния касационен съд и Народното събрание“ - допълни Вълкова. Тя посочи няколко дела със значим обществен интерес и голяма фактическа и правна сложност, чието решаване е отнело значително повече време на съдиите.

В тримесечен срок са свършени 96% от всички дела на Апелативен съд – Бургас и по този изключително важен показател се прави категоричен извод за устойчивост на постигнатата бързина в работата на съда, дължаща се на създадената добра организация по предварителна подготовка, проучване, насрочване и срочното решаване на делата.
По традиция председателят на АС – Бургас направи паралел с данните, обявени през 2018 г. на Информационното табло на Европейския съюз, които сочат, че България е една от страните – членки, на които отнема най-малко време решаването на граждански, търговски, административни и други дела.
При въззивните наказателни дела бяха откроени няколко проблема свързани с назначаването, но и с откриването на вещи лица конкретно по съдебномедицинските експертизи и по автотехническите експертизи.
Почти 90 % от въззивните наказателни дела са приключили в тримесечен срок, стана ясно от презентацията. При другите забавянето се дължи на посочените обективни затруднения, както и на претоварените графици на софийските защитници. „Все по-често настояваме да се използва възможността, която ни дава НПК за разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция“, обясни административният ръководител на АС – Бургас.
Съдия Вълкова добави, че занапред Бургаският апелативен съд вече ще има свой представител магистрат в Мрежата за международно сътрудничество по наказателни дела - заместник председателят и ръководител на наказателно отделение – съдия Пламен Синков, а от целия апелативен район ще са още съдия Георги Иванов от РС – Бургас, съдия Мартин Данчев - заместник-председател на ОС – Сливен и съдия Светлин Иванов от ОС – Бургас. „Това е особено важно за апелативен район като нашия, в който делата с международен елемент и със страни чужди граждани не са изключение“, подчерта съдия Вълкова.
По думите й качеството на работа в наказателно отделение на съда като трайно се увеличава. Първият показател за това е, че намалява броят на оспорените пред ВКС актове на Апелативен съд – Бургас в съотношението постановени въззивни решения и присъди – обжалвани или протестирани въззивни решения. Проследени процентите в това съотношение намаляват всяка от последните три години: 74% -2016, 65%- 2017г. и 62% -2018г. Вторият показател е по колко върнатите от ВКС дела съдебните актове на съда са оставени в сила. От цифрите е видно, че намалява с всяка година процентът на отменените и изменени актове и се увеличава процентът на оставените в сила, които са повече от две трети от всички проверени дела от ВКС.
Апелативен съд – Бургас заема челно място сред останалите апелативни съдилища по резултатите от решените граждански и търговски дела - 98 % от гражданските дела са решени в тримесечен срок, а частните граждански дела - 100 % са приключили в едномесечен срок.
По показателя срочност съдиите от търговско отделение на Апелативен съд – Бургас и през 2018 г. са постигнали отличен резултат въпреки усложненията по делата и увеличения обем приложения - 99 на сто от всички търговски дела са приключили в тримесечен срок.
При окръжните съдилища най - голямо постъпление дела през 2018 г. на съдия има в Окръжен съд - Сливен, със средно годишно дела за разглеждане за съдия по щат от 103,9 дела, следван от Бургаски окръжен съд с 98 дела и Ямболския окръжен съд с 83,8 дела.

През отчетния период в 8-те районни съдилища от Бургаския окръжен регион са постъпили общо 26 379 дела. Разгледани са били 28 939 дела и са свършени 25 851 дела, от които 91% в тримесечен срок. Действителната средна натовареност на районните съдии в Бургаския съдебен район е 49,89 спрямо делата за разглеждане и 44,57 е действителната натовареност спрямо свършените дела.

Отчетените резултати установяват, че всички съдилища в апелативния район отговарят адекватно на очакванията за качествено и ефективно правосъдие в разумен срок, за което председателят на Апелативен съд-Бургас изказа на съдиите и съдебните служители искрена благодарност.

След брифинга съдия Деница Вълкова представи Доклада за 2018 г. пред Годишното общо събрание.

На обсъждането присъстваха представителите на Висшия съдебен съвет Цветинка Пашкунова, Боряна Димитрова, Севдалин Мавров и Георги Кузманов, Лидия Стоянова от Инспектората към ВСС и зам.-председателят на ВКС и ръководител на наказателната колегия - Галина Захарова.

Докладът за дейността на Апелативен съд – Бургас, окръжните и районните съдилища за 2018 г. е публикуван на сайта на институцията в панел “Доклади“.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus