Камено

Първа копка на фитнес на открито в Община Камено

Първа копка на бъдещия фитнес на открито в двора на СУ „Христо Ботев“ в град Камено бе направена от кмета на общината Жельо Вардунски.
На официалното откриване на строителните дейности участваха както представители на фирмата инвеститор, така и служители на цялата администрация.Спортната площадка ще бъде изградена благодарение на проект по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 по Договор: № BG06RDNP001-7.007-0018-C01/09.05.2019 г. между Община Камено и ДФ „Земеделие” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ „ Изграждане , реконструкция, ремонт,оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По проекта е заложена и втора площадка за фитнес на открито в село Трояново. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 89 130.49 лв. Срокът за изпълнение е до 09.05.2022 г.

Целта на проекта е да се постигне подобряване условията на живот в Община Камено, включително при спазване на принципите за равнопоставеност и насърчаване на равните възможности за всички, в т.ч. възможностите за достъп до услуги на населението за хора с увреждания и стимулиране на социално приобщаване и комуникация между различни възрастови и етнически групи.

Проектът се изпълнява с подкрепата и съдействието на Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие” – Програма за развитие на селските райони 2014-2020

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus