Бизнес

34 администрации получават увеличение до 30% със задна дата

Служителите на 34 административни структури ще получат увеличение на работните си заплати с до 30% със задна дата от 1 август. Това става ясно от Постановление № 240 от 31 август за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, публикувана в Държавен вестник. То предвижда в срок до 4 септември 2020 г. ръководителите на 34 административни структури да определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с не повече от 30 на сто от досегашния размер. Увеличението на заплатите влиза в сила от 1 август, пише още в документа.
Постановление е публикувано на 4 септември, което означава, че ръководителите на администрациите е трябвало предварително да имат готовност за вдигане на възнагражденията. Разчети сочат, че приблизително 18 000 служители ще получат увеличените си възнаграждения, които кабинетът обеща заради COVID-19, макар бизнесът да не беше съгласен, пише Кмета.бг.

Ето и административните структури, които ще си вземат увеличенията:
1. Министерство на туризма – дирекции „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“;

2. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;

3. Национален осигурителен институт – за служителите, които са контролни органи по чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване, и служители с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи;

4. Национална здравноосигурителна каса – за служителите, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;

5. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;

6. Държавна агенция за закрила на детето;

7. Държавна агенция за бежанците;

8. Национален статистически институт – за служителите в териториалните статистически бюра, провеждащи изследвания по метода „Лице в лице“ и участващи във всички етапи на преброяването на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2021 г.;

9. Агенция за социално подпомагане;

10. Агенция по заетостта;

11. Агенция за хората с увреждания;

12. Агенция „Митници“ – териториални дирекции и Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;

13. Национална агенция за приходите – териториални дирекции и Главна дирекция „Фискален контрол“;

14. Българска агенция по безопасност на храните;

15. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата;

16. Комисия за защита на потребителите;

17. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

18. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

19. Изпълнителна агенция по лекарствата;

20. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;

21. Изпълнителна агенция по околна среда;

22. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

23. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието;

24. Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието;

25. Дирекция за национален строителен контрол;

26. Български институт по метрология;

27. Национален институт за помирение и арбитраж;

28. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика;

29. Фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика;

30. Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика;

31. регионални здравни инспекции;

32. регионални инспекции по околна среда и води;

33. регионални управления на образованието;

34. басейнови дирекции.

Определените нови размери на индивидуалните основни месечни заплати влизат в сила от 1 август 2020 г.

При проведеното обществено обсъждане на Портала за обществени консултации са постъпили 43 официални становища. Увеличението на възнагражденията с 30% не е еднократно действие, а трайно, постоянно увеличение на възнагражденията.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus