Подводница

Какви нумерологични тенденции трябва да следваме в годината на Металния вол?

Слу­чай­но или не, пос­ла­ни­я­та в чис­ло­то 21, което доминира в нумерологичната прогноза за 2021 година, уди­ви­тел­но съв­па­дат със същ­нос­тта на ме­тал­ния вол - сим­вол на 2021 го­ди­на.

Волът е знак за дви­же­ни­е­то нап­ред, ко­е­то е съп­ро­во­де­но с го­ле­ми про­ме­ни във всич­ки об­лас­ти. Ме­та­лът пред­по­ла­га твър­дост на ду­ха, неп­ри­кос­но­ве­ност, ус­той­чи­вост. То­ва оз­на­ча­ва, че през 2021 го­ди­на ще про­из­ти­чат раз­лич­ни си­ту­а­ции, в ко­и­то ще тряб­ва да се де­мон­стри­ра си­ла на во­ля­та и же­ла­ние за по­бе­да. Най-пе­че­лив­ши ще бъ­дат хо­ра­та, ко­и­то са сил­ни, неп­ро­би­ва­е­ми и ам­би­ци­оз­ни, ко­и­то дръз­ко вър­вят нап­ред и по­ми­тат всич­ко по пъ­тя си. При то­ва без по­мощ­та на дру­ги­те, а раз­чи­тай­ки на сво­и­те ка­чес­тва, ка­то про­я­вя­ват яр­ка са­мос­то­я­тел­ност.

Ра­бо­та и фи­нан­си


Ме­тал­ни­ят вол е иде­ал­но­то вре­ме за ре­а­ли­зи­ра­не на но­ви идеи, за от­кри­ва­не на нов биз­нес, за тър­се­не на но­ва ра­бо­та. Ще ус­пе­ят оба­че са­мо те­зи, ко­и­то имат ясен план. В про­ти­вен слу­чай, ре­зул­та­тът ще е един - за­гу­бе­но вре­ме и па­ри. За­то­ва още в на­ча­ло­то на го­ди­на­та хо­ра­та тряб­ва да си пос­та­вят яс­ни це­ли и за­да­чи, а пос­ле да за­поч­нат да дейс­тват. Рис­ко­ве­те да се пра­ви не­що спон­тан­но и емо­ци­о­нал­но ще бъ­дат съп­ро­во­де­ни с ра­зо­ча­ро­ва­ния. Ус­пе­хи­те ще обе­рат те­зи, ко­и­то дейс­тват бър­зо, но пла­ни­ра­но. 2021 го­ди­на ще е и иде­ал­но­то вре­ме за по­куп­ка на скъ­пос­тру­ва­щи, но не дъл­гос­роч­ни ве­щи. Мо­же сме­ло да се мис­ли за раз­ход­ва­не на за­де­ле­ни па­ри за ко­ле­ло, ав­то­мо­бил, пъ­те­шес­твие, ре­монт, но не и дъл­гос­роч­ни ин­вес­ти­ции, ба­зи­ра­ни на кре­ди­ти. Дъл­гос­роч­ни­те ин­вес­ти­ции тряб­ва мно­го трез­во да се пре­це­ня­ват. Го­ди­на­та пред­по­ла­га и раз­вих­ря­не на кон­ку­рен­ци­я­та. Мно­го ме­ниджъ­ри ще за­поч­нат лю­ти кор­по­ра­тив­ни иг­ри, но не с цел пос­ти­га­не на ус­пех, а зад­ми­на­ва­не на кон­ку­рен­ци­я­та. То­ва же­ла­ние ще се ока­же опас­но за мно­зи­на, ко­и­то ще за­гу­бят не са­мо па­ри, но и здра­ве­то си.

Об­щу­ва­не и лю­бов

През 2021 го­ди­на тряб­ва "да се хва­не би­ка за ро­га­та", осо­бе­но в сфе­ра­та на лю­бов­та. Чув­ства­та тряб­ва да се от­кри­ват, не да се скри­ват, от­но­ше­ни­я­та тряб­ва да се из­яс­ня­ват, а не да се пре­мъл­ча­ват. Всич­ки под­мол­ни иг­ри ще се на­каз­ват, всич­ки фал­ши­ви от­но­ше­ния ще из­ли­зат на­я­ве. То­ва е та­ка, за­що­то в го­ди­на­та на би­ка всич­ко ще е взри­во­о­пас­но. Са­мо ис­ти­на­та, пря­мо­та­та и от­кри­тос­тта ще по­ма­гат за хар­мо­ни­я­та в от­но­ше­ния с близ­ки и пар­тньо­ри. Та­ка как­то би­кът за­ла­га на емо­ци­и­те и не мис­ли за пос­лед­стви­я­та, та­ка вне­зап­на­та гру­бост и оби­да мо­же да има раз­ру­ши­тел­ни пос­лед­ствия.

Нас­тро­е­ние и здра­ве

В об­лас­тта на же­ла­ни­я­та, во­де­щи тряб­ва да са пред­ва­ри­тел­но на­бе­ля­за­ни­те при­о­ри­те­ти, а не им­пул­сив­ни­те ре­ше­ния. Пре­ка­ле­на­та ам­би­ция и ра­бо­та мо­же да стру­ва ус­пе­ха. В го­ди­на­та на волаэра­бо­та­та и по­чив­ка­та тряб­ва да вър­вят ръ­ка за ръ­ка.

Най-важ­ни­те да­ти през го­ди­на­та са: 14-20 яну­а­ри, 27 ап­рил, 23-26 май, 6-11 ок­том­ври, 19 но­ем­ври и 14 де­кем­ври.

Най-енер­гий­но на­си­те­но­то вре­ме оба­че са да­ти­те 11 и 12 фев­ру­а­ри 2021 г., ко­га­то във Во­до­лей се съ­браха се­дем не­бес­ни тела.

Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­дем и по вре­ме на Слън­че­во­то за­тъм­не­ние на 10 юни 2021 го­ди­на, ка­то то­га­ва мо­же да се очак­ват те­ро­рис­тич­ни ак­то­ве, зе­мет­ре­се­ния, ма­со­ви про­тес­ти и во­ен­ни кон­флик­ти.

За да не раз­гне­вя­ва­ме вола, тряб­ва да сме об­ле­че­ни в бе­ли или свет­ли дре­хи, ни­ко­га в чер­ве­но. За къс­мет тряб­ва да има­ме ви­на­ги не­що ме­тал­но. Волът е тре­во­пас­но жи­вот­но, та­ка че ще се чув­ства­ме доб­ре, ако в ме­ню­то си наб­ля­га­ме на све­жи­те са­ла­ти. Те­леш­ко­то и го­веж­до­то не трябва да бъдат докосвани следващите 12 месеца!

Източник: Bild der FrauСоня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus