Малко Търново

Съдия Чанко Петков отново седна на председателския стол на Районен съд – Малко Търново

Досегашният председател на Районен съд – Малко Търново, съдия Чанко Петков, който бе преизбран за Административен ръководител на съда, официално встъпи в длъжност. Председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова, връчи Акта за встъпване в длъжност на съдия Петков днес. „Районен съд – Малко Търново е малък съд, но с важно местоположение, като граничен район в страната. Съдия Петков категорично е доказал във времето, че може да ръководи една съдебна институция успешно“, коментира съдия Темелкова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа за втори мандат Чанко Петков за „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Малко Търново, на 21 септември 2021 г. Съдия Петков има над 26 години юридически стаж като съдия в съдебния район на Окръжен съд – Бургас. Има два мандата като председател на Районен съд – Карнобат, в периода 2004 г. – 2014 г. За кратко през 2014 г. е съдия в Районен съд – Бургас, а впоследствие от 23.12.2014 г. и към настоящия момент е назначен в Районен съд – Малко Търново. В периода 18.05.2015 г. до 18.05.2020 г. е негов председател и до момента Изпълняващ функциите „Административен ръководител“ на съда.

Пред членовете на Съдийската колегия Чанко Петков акцентира върху резултатите от дейността на съда през първия си мандат и постигнатото добро взаимодействие с органите на МВР, общинското ръководство и адвокатурата, като посочи, че извършените през периода проверки от Апелативен съд – Бургас, Окръжен съд – Бургас и ИВСС са приключили с незначителни констатации, част от които са били отстранени в хода на проверките. Съдия Петков аргументира личната си мотивация с дългогодишния си стаж в съдебната система и двата успешни мандата като председател на Районен съд – Карнобат. Той поясни, че познава професионалните и лични качества на работещите в съда и има какво още да даде от себе си за подобряване работата на Районен съд – Малко Търново и за надграждане а постигнатите резултати.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Петков залага конкретни мерки, свързани със срочността при разглеждането на делата и качеството на постановените съдебни актове, с цел постигане на бързо и качествено разрешаване на проблемите на гражданите. Специално внимание обръща на необходимостта от максимално използване на информационните технологии в работата на съда – електронно призоваване, електронен обмен на документи, разработване на пълни електронни досиета на делата, които да бъдат достъпни в деловодната система на съда. Предвижда провеждане на периодични обучения на кметовете на населени места, предвид делегираните им функции по връчване на съдебни книжа и призовки, което да бъде инициирано чрез кмета на Община Малко Търново.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus