Карнобат

Съдия Татяна Станчева – Иванова встъпи като председател на Районен съд – Карнобат

Избраната за Административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат, съдия Татяна Станчева – Иванова, официално встъпи в своя втори мандат, днес. Първият мандат на преизбраният председател изтече през месец Декември 2019 г., след което тя изпълняваше тези функции. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша и избра единодушно Татяна Станчева-Иванова за административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат, на 12.10.2021 г.

Председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова, връчи акта за встъпване в длъжност на съдия Станчева – Иванова, като изрази благодарност към своя колега за добрата комуникация в работата на двете съдебни институции и я поздрави за постигнатите добри резултати в организационната и правораздавателна дейност на съда. Съдия Темелкова пожела този процес и постиженията на Районен съд - Карнобат да се надграждат.

Съдия Татяна Станчева - Иванова има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В своята работа тя разчита на задълбоченото познаване на спецификите на съдебния район, работата на съдиите и потенциала на съдебните служители, както и на положените усилия за създаване на спокойна и колегиална атмосфера в съда. Съдия Станчева – Иванова ще продължава да работи за мотивиране на магистратите и съдебните служители, с участието им в периодични обучения, както и за поддържане нивото на компетентност на съдебните заседатели.

Преизбраният Административен ръководител на Районен съд - Карнобат се ангажира да проучи възможността за обезпечаване на модул към Единната деловодна система на съдилищата, която ще способства реализирането на онлайн връзка и осъществяване на пълен контрол за извършените действия по връчването на съобщения и призоваване. Съдия Станчева-Иванова ще продължава да работи за отварянето на съда към обществото чрез повишаване на информираността на гражданите за неговата дейност и за предоставяните услуги.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus