Общество

Общинският център за комплексна подкрепа осигурява здравни и социални грижи за хора с увреждания

Центърът за комплексна подкрепа на лица с увреждания на Община Бургас осигурява възможност на нуждаещи се лица да бъдат обгрижвани от специалисти по подходящ начин.

В центъра се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, изцяло съобразени с индивидуалните нужди на лицата с увреждания, както и подкрепа на техните близки.

Социалното звено предлага дневни и почасови грижи за хората с увреждания, както и мобилни услуги в домовете на потребителите. Това дава възможност на близките им да започнат работа и да поддържат социалните си контакти.

Центърът за комплексна подкрепа на лица с увреждания се намира в комплекс „Братя Миладинови“, бл. 42, партер. Той има капацитет да предоставя дневни услуги на 30 лица и почасови – на 60 лица.

Живущите в община Бургас по настоящ адрес кандидат-потребители на услугите, могат да подадат заявления на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ 24 (сградата, известна като Профсъюзен дом), ет. 3, стая 14, както и на място в Центъра). Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 часа.

За кандидат-потребителите на социалните услуги се изискват следните документи:

• Заявление по образец, които могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Община Бургас, или да бъдат получени на място;

• Документ за самоличност (за справка);

• Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;

• Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;

• В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus