Царево

Позиция на община Царево във връзка с неверни твърдения на независим общински съветник, касаещи морска защитена зона „Корал“

Във връзка с неверни твърдения на независим общински съветник относно създаването на морска защитена зона „Корал“ и спекулирането с имената на кмета на община Царево, народни представители и представители на изпълнителната власт, заявяваме следното:

1. На 29.03.2022 г. в община Царево е получено писмо от директора на РИОСВ Бургас, с което уведомява кмета на община Царево за необходимостта от излъчване на представител в комисии за обявяване на защитена местност „Корал“ и морска защитена местност „Корал“.
2. Към писмото са приложени предложения за създаване на защитени местности от сдружение „Да запазим Корал“ и Доклад - обосновка от еколог.

3. В приложената обосновка от еколог е посочено, че новата морска защитена територия е подходяща за възстановяването на вида тюлен монах. За тази цел е необходимо да се осигури акватория с режим от мерки на опазване, които да гарантират местообитание и хранителна база за вида. Също така се посочва, че акваторията предлагана за създаване на морска защитена зона „Корал“ е постоянно местообитание на: морска свиня; афала; делфин; есетрови риби и др.

4. Изтъкнатите цели от сдружение „Да запазим Корал“ от своя страна включват и управление и поддържане на законосъобразен риболов, опазване на критичните местообитания за размножаване, отрастване, отхранване и зимуване на видовете и техните миграционни пътища; устойчиво ползване на възобновяемите природни ресурси; запазване на естествените обитания и популациите на защитени, редки, ендемични и реликтни видове; възможности за екологичен туризъм и духовно обогатяване.

5. Твърденията на независимият общински съветник за това, че кметът на община Царево е плашил рибарите с новата защитена местност и ги е призовавал към протест са неверни.
Община Царево е заявила готовност за работа по темата и е излъчила свой представител в комисиите по създаването на новите защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, като целта, която ще следва кметът на община Царево е постигане на баланс в отношенията между природата и човека.


viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus