Общество

Проект "Ключ към бъдеще"

Завърши международния младежки обмен по програма „Еразъм+“ на ЕС, който се проведе в периода 24-30 юни на територията на община Приморско. Преки участници в него бяха младежи и девойки от България, Северна Македония и Румъния. Представителите на съседните държави се срещнаха с кмета на общината, г-н Димитър Германов, който поздрави участниците в проекта и сподели, че ще продължи да се оказва съдействие винаги, за да продължат амбицираните млади хора да развиват своите възможности. Младежите от Северна Македония и Румъния имаха възможността да усетят българското гостоприемство и култура.Партньорските сдружения включиха в проектните дейности представители на младото поколение в неравностойно социално и икономическо положение, които чрез своето участие усвоиха знания и компетенции за по-добра реализация на пазара на труда. Младите хора изградиха важни качества, необходими за тяхното лично и професионално развитие, повиши се увереността в собствените сили и възможности за развитие на личния потенциал. Реализацията на този проект допринесе за повишаване на инициативността и изграждане на креативен начин на мислене. При изпълнението на проектните дейности имаше постоянен трансфер на добри практики, което допълнително разви гражданския потенциал на участниците. В същото време се повищи квалификацията и компетентността на младежките работници, лидери, обучители и треньори, за работа с междугенерационни и междуетнически групи (както в местна, така и в международна среда).
Постигнатите резултати представляват съществено надграждане и утвърждаване на досегашните дейности на сдружение „Вокс Хумана 2020“, в работата му за изграждане на социални умения и ключови компетенции у младите хора, пряко свързани с кариерното ориентиране, предприемаческото мислене и адекватно поведение на пазара на труда.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus