Малко Търново

Малко Търново започва ремонт на болницата, превръща я в модерен медицински център

Община Малко Търново стартира процедурите за определяне на изпълнители на отделните дейности по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение” ЕООД, град Малко Търново”. Целта е преструктуриране в Медицинския център. Проектът е по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, по ОП „Регионално развитие”.
Общата стойност на одобрените допустими разходи възлиза на 940 607,60 лв.

След две години – какъвто е срокът за реализация - жителите на общината ще разполагат със съвременен и модерен общински медицински център.
Така ще се реализира и основната цел на проекта - да осигури подходяща, ефективна и отговаряща на нуждите на населението здравна инфраструктура в Община Малко Търново.

Какви са специфичните цели на проекта?
• Създаване на възможности за долекуване чрез обособяване на медицински център в Малко Търново чрез реконструкция и оборудване на съществуващата материална база;
• Осигуряване на достъп до висококачествени здравни услуги чрез закупуване на високотехнологична апаратура: ехограф, ЕКГ, ехокардиограф, кардиомонитор, микроскоп, термостат, автоклав и др.;
• Създаване на условия за предлагане на по-ефективни и ефикасни здравни услуги, съвременни медицински дейности и болнични услуги с гарантирано равенство при достъпа на населението;
• Подпомагане на община Малко Търново за създаване на условия за устойчиво местно развитие, чрез развитие на подходяща местна инфраструктура в съответствие с географските и демографски особености на общината;
• Разкриване на нови възможности за развитие и подобряване на жизнената и работна среда в община Малко Търново чрез осигуряване на високоефективни здравни услуги по диагностика, лечение и долекуване на населението на общината;
• Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда, чрез осигуряване на достъп до всички части на сградата на новообособения
Медицински център.

Осем са дейностите по проекта: организиране и управление, подготовка и провеждане на тръжните процедури, извършване на строително-монтажни работи и съответно на строителен надзор, извършване на авторски надзор, одит на проекта, доставка и монтиране на апаратура, осигуряване на публичност и визуализация на проекта.
Особено важна за успешната реализация на проекта е дейността по преустройството и ремонта на част от сградата - 4-етажно южно крило на съществуващата болница.
Общо третираната площ на обекта е 1440,99 кв. м. Площта на бъдещия Медицински център над терена е 1123,72 кв.м, а площта на сутерена е 317,27 кв.м.
След извършване на строително-монтажните работи помещенията ще бъдат разпределени по следния начин:
• сутерен - складови и помощни помещения, котелно и стълбище;
• партер – след преработване на част от етажа ще бъде обособено предверие с чакалня, информация, регистратура и място за охрана, хирургичен кабинет, манипулационна, две тоалетни (едната за инвалиди), стълбище;
• първи етаж – кабинети на педиатър, кардиолог и невролог, манипулационна, стая за персонала, клинични лаборатории, две тоалетни (едната за инвалиди), стълбище;
• втори етаж - пет болнични стаи, сестринска стая, манипулационна, трапезария с разливно и миялно помещение, помощни помещения, стълбище;
• трети етаж - помещения за управител, администрация, заседателна зала, кабинет, място за секретарка, чакалня, стая за почивка, архив, мокро помещение, помощни помещения и стълбище.

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта:
АГЕНЦИЯ ЛОББИ, Соня Георгиева

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus