Инфо за потребителя

Синята карта на ЕС е разрешение за работа в страна от ЕС на квалифицирани чуждестранни граждани на държави извън съюза

Синята карта на ЕС е разрешение за пребиваване на квалифицирани чуждестранни граждани на държави извън ЕС, които да работят в страна от ЕС. Тя позволява на притежателя си да влиза и да остава в определена страна от ЕС за наемане на работа.

Картата улеснява приемането в ЕС на висококвалифицирани специалисти извън ЕС. Тя възнамерява да опрости процедурите и да подобри правния статут на тези, които вече са в ЕС.

Разрешението дава право на притежателя му да влиза, да влиза отново и да пребивава в държавата, която го е издала. Членовете на техните семейства могат да ги придружават. Притежателят на синя карта на ЕС и членовете на неговото семейство имат право на свободно движение в рамките на ЕС.

Притежателят на синя карта на ЕС се ползва от равно третиране с гражданите на държавата-членка, в която са се установили. И все пак, те могат да работят само в сектора, за който са загрижени.

Ако гражданин на трета държава притежава синя карта на ЕС, след 18 месеца редовна заетост той или тя може да се премести в друга държава-членка на ЕС, за да започне работа. Той или тя трябва да уведоми властите там в срок от един месец от пристигането си.

Имайте предвид, че Дания, Ирландия и Обединеното кралство не са част от тази програма.

Граждани на държави извън Европейския съюз могат да извършват висококвалифицирана работа в България със „Синя карта на Европейския съюз“.

Изискването е лицата да имат необходимата квалификация за извършваната работа (висше образование) и да получават заплата, която е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в страната ни.

С последните промени в ЗТМТМ заявлението за издаване на Синя карта се подава в дирекция "Миграция или в отдел/сектор/група "Миграция" при областните дирекции на МВР от работодателя или упълномощено от него лица или лично от чужденеца, когато вече разполага с валидно разрешение за продължително пребиваване, като в този случай заявлението се подписва от работодателя.

В срок до 14 дни от постъпването на преписката, АЗ изпраща по електронен път на дирекция "Миграция" писмено становище относно наличието на основание за достъп до пазара на труда. Не се заплаща такса на АЗ.

Органите на МВР издават документа, с който чужденецът има правото да пребивава и да работи в България.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus