Акцент

Съобщение на община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС
З А П О В Е Д
№ 1569/23.05.2023 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 18 от дневния ред на проведеното на 20.12.2022 г. заседание (Протокол № 46),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УПИ IV (четири римско), кв. 127 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници: северозапад – УПИ III, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ V, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.712.3095 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка три нула девет пет) по КККР на гр. Бургас, целият с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв.м, при съседи: 07079.712.3094, 07079.712.3706, 07079.712.3707, 07079.712.1795, актуван с Акт №5271/20.10.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 120,00 (двадесет и една хиляди сто и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1056,00 (хиляда и петдесет и шест) лева.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2112,00 (две хиляди сто и дванадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2. УПИ V (пет римско), кв. 127 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 529 (петстотин двадесет и девет) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ II и УПИ III, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ VI, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.712.3094 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка три нула девет четири) по КККР на гр. Бургас, целият с площ 529 (петстотин двадесет и девет) кв. м, при съседи: 07079.712.1793, 07079.712.1794, 07079.712.1795, 07079.712.3095, 07079.712.3706, актуван с Акт № 5272/20.10.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 690,00 (двадесет и една хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1084,50 (хиляда и осемдесет и четири лв. и петдесет ст.) лева.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2169,00 (две хиляди сто шестдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3. УПИ VI (шест римско), кв. 127 по плана на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, с площ 518 (петстотин и осемнадесет) кв. метра, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – УПИ I и УПИ II, изток - улица, юг - улица, запад - УПИ VII, отразен като поземлен имот с идентификатор 07079.712.1793 (нула седем нула седем девет точка седем едно две точка едно седем девет три) по КККР на гр. Бургас, целият с площ 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м, при съседи: 07079.712.1791, 07079.712.1792, 07079.712.1794, 07079.712.3094 07079.712.3706, актуван с Акт №5273/20.10.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 21 280,00 (двадесет и една хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1064,00 (хиляда и шестдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2128,00 (две хиляди сто двадесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.
Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 13.06.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.
Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.
Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 09.06.2023 година.
Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 12.06.2023 година.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 20.06.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.
Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 16.06.2023 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 19.06.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/
Кмет на Община Бургас
viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus