Инфо за потребителя

Колко ще ни струва издаването на лична карта?

От днес, 17 юни, влиза в сила изменената Тарифа № 4 за таксите за личните документи, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Предвижда се личната карта да притежава електронен носител на информация, който съдържа биометрични данни. Разрешението за пребиваване, което се издава от МВР, ще се съобрази с унифициран дизайн.

Съобразяването на новото поколение български лични документи ще улесни свободното движение на хора. Въвеждането на единните минимални стандарти, действащи в ЕС, ще улесни тяхната проверка и контрол на автентичността от страна на другите държави членки. Въз основа на посочената методика са определени следните размери на такси на български лични документи за обикновена услуга:

- лична карта - 30 лв.;

- карта за пребиваване - 40 лв.;

- разрешение за пребиваване - 40 лв.

Предлага се запазване на размера на таксата от 18 лв. за обикновена услуга за новата лична карта до края на 2024 г., а считано от 01.01.2025 г. да се издава документът лична карта с размер на таксите, определен по Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите.

С оглед на това, че определеният по реда на методиката размер на такса за разрешението за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се намалява от 45 лв. на 40 лв.

Ще отпадне възможността за издаване на безсрочни лични карти. Вместо това на лица от 18 до 70-годишна възраст ще се издава лична карта с 10-годишна валидност, а на лице над 70 години - лична карта с 30-годишна валидност.

Преференциалните такси за издаване на лична карта за целеви групи граждани се запазват, като се прилага съществуващото съотношение между стойността на таксата за обикновена услуга към стойността на таксата за преференциална услуга:

1. За първо издаване на лична карта на лицата от 14 до 16 години се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида: обикновена, бърза и експресна услуга;

2. За издаване на следваща лична карта на лица между 14 и 16 години и за всяка лична карта на лица между 16 и 18 години преференциалната такса е в размер на 21 лв.;

3. За издаване на лична карта на лица, навършили 70 години, се запазва преференцията за безплатно издаване и при трите вида: обикновена, бърза и експресна услуга;

4. За издаване на лична карта на лица от 18 до 58-годишна възраст таксата е 30 лв.;

5. За издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто се запазва преференциална такса в размер на 3 лв.;

6. Предвижда се преференциална такса за издаване на лична карта на лица, на които не могат да се снемат биометрични данни поради временна физическа невъзможност (гипсиране, изгаряне и др.) в размер на 3 лв.

Размерът на таксата за карта за пребиваване на членове на семейства на граждани на ЕС, на членове на семейства на граждани на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на граждани на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, е 30 лв. за обикновена услуга. За бързо издаване на посочения документ таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Размерът на таксата за издаване на разрешение за пребиваване на чужденец е 40 лв

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus