Политика

1,8 млрд. евро за областта на убежището, миграцията, интеграцията и сигурността

Днес Европейската комисия одобри 22 нови многогодишни национални програми по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за периода 2014—2020 г. на обща стойност около 1,8 млрд. евро. По-късно тази година ще бъдат одобрени още 36 национални програми. Тези две направления на предоставяното от ЕС финансиране подпомагат усилията на държавите членки в областта на убежището, миграцията и интеграцията, както и на вътрешната сигурност, съобщава Рапид.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Миграцията е един от десетте приоритета на сегашната Комисия. Успешното функциониране на миграционната политика във всички нейни аспекти е от съществено значение за успеха на нашите общества като цяло. Ние искаме хората да се радват на благоденствие и да живеят в безопасност. Но държавите членки не могат да постигнат това сами. Ето защо Европейската комисия винаги е подкрепяла по осезаем начин държавите членки и ще продължи да прави това.“

Финансирането по ФУМИ подкрепя усилията на национално равнище с цел подобряване на капацитета за приемане, подобряване на качеството на процедурите по предоставяне на убежище в съответствие със стандартите на Съюза, интегриране на мигрантите на местно и регионално равнище и увеличаване на устойчивостта на програмите за връщане. С програмата по ФВС се подкрепят националните усилия за подобряване на управлението на границите на държавите членки (по-специално чрез използването на оперативно съвместими модерни технологии), за подобряване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането и за засилване на способността на държавите членки да управляват ефективно рисковете, свързани със сигурността, като тероризма и агресивната радикализация, трафика на наркотици, киберпрестъпността и киберсигурността, трафика на хора и други форми на организираната престъпност.

В допълнение към основните разпределени средства (вж. приложение 2) по-голямата част от програмите, одобрени от Комисията днес, се ползват от допълнителни средства, предоставени на някои държави членки, доброволно въвели специфични действия със силно транснационално измерение, като например съвместни програми за връщане и реинтеграция в рамките на ФУМИ, или установяването на консулско сътрудничество по линия на ФВС. Допълнителното финансиране по някои от програмите на ФВС ще бъде инвестирано в закупуването на мащабно оборудване, което ще бъде предоставяно за ползване при съвместни операции на Frontex винаги, когато това е необходимо. В периода 2014—2015 г. близо 100 млн. евро, предоставени по програми на ФУМИ, ще бъдат използвани за подпомагане на програмата на Съюза за презаселване.

Комисията работи за бързо одобряване на останалите национални програми. С общ бюджет от почти 7 млрд. евро за периода 2014—2020 г., ФУМИ и ФВС са основните финансови инструменти на ЕС за инвестиции с цел постигане на една отворена и сигурна Европа.

Усилията на ЕС в областта на миграцията и вътрешните работи се подкрепят чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“допринася за ефективното управление на миграционните потоци и разработването на общ подход в областта на убежището и миграцията.

Фонд „Вътрешна сигурност“(състоящ се от инструментите „Граници и визи“ и „Полицейско сътрудничество и управление на кризи“) спомага за осигуряването на високо равнище на сигурност и предотвратяване на престъпността в Съюза, като в същото време дава възможност за законно пътуване и гарантира сигурното управление на външните граници на Съюза.

85 % от средствата на фондовете се предоставят чрез национални програми: многогодишни стратегически документи за периода 2014—2020 г. Тези програми се изготвят, прилагат, наблюдават и оценяват от отговорните органи в държавите членки в партньорство със съответните заинтересовани страни в тази област, включително гражданското общество, и се одобряват от Комисията.

Комисията управлява останалата част от средствата (около 15 % от общия им размер), като за тази цел са приети работни програми в рамките на трите финансови инструмента. Именно чрез тези работни програми на Комисията се финансират действията на Съюза и спешната помощ за държавите членки.

Комисията вече одобри 22 национални програми (при споделено управление), 17 програми по ФУМИ (Австрия, Белгия, България, Чешката република, Германия, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения и Обединеното кралство) и 5 програми по ФВС (Белгия, Чешката република, Германия, Дания, Франция). По-късно през 2015 г. ще бъдат одобрени още 36 национални програми.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus