Инфо за потребителя

Новите изисквания към мобилните оператори са вече в сила. Какви са те?

На 15 март влязоха в сила новите изисквания към мобилните оператори. Те се задължават да предоставят договорите на клиентите си с достатъчно едър шрифт, заедно с условията и тарифния план. В същото време от 1 април влизат в сила и промени в тарифирането на разговорите. Те ще се таксуват с първоначално минимално времетраене от 30 секунди, а след това - на всяка секунда.

Новите изисквания към мобилните оператори целят да дадат по-широки права на потребителите.
"Българите имат същите проблеми с мобилните услуги, както и останалите европейци. Дребният шрифт на договорите, неясните условия, тарифирането, а с развитието на услугата се появяват и още практики, които противоречат на интересите на потребителя", заяви Богомил Николов от асоциация "Активни потребители", цитиран от БНР.

Друга промяна при договорите е, че те не могат да се продължават едностранно след изтичането на срока им и ще съдържат 2 отделни тарифи - за мобилни и за фиксирани услуги. Мобилните оператори ще трябва да известяват потребителите при достигането на лимита и при промените в договора с правото той да се прекрати.

Кратък обзор на промените влезли в сила от 2014г.:

В сила от 15 януари 2014г.

Изисквания към Общите условия на операторите:

- Те трябва да са представени на видно място в търговските обекти, както на самите оператори, така и на техните търговски представители или дистрибутори.
- Предприятията са длъжни при поискване да осигурят безплатно на потребителите екземпляр от общите условия на електронен или хартиен носител.

Изисквания към индивидуалните договори
- Индивидуалният договор се сключва в писмена форма на хартиен носител в два еднообразни екземпляра (единият се предоставя на потребителя).
- Преди сключването на индивидуалния договор предприятията трябва да предоставят възможност на потребителя да се запознае със съдържанието му.

В сила от 15 март 2014 г.

Изисквания към съдържанието на индивидуалните договори

Всеки индивидуален договор задължително трябва:
- да е изписан с шрифт с размер не по-малък от 10 пункта и
- да съдържа:
1. Точната дата (ден, месец и година) на влизането му в сила.
2. Срок на изтичане (ако е срочен)
3. Условията по срока на индивидуалния договор, както и редът за неговото подновяване и прекратяване
4. Задължения за заплащане на неустойки и обезщетения,
5. Прекратяване на индивидуален договор (вкл. възстановяване на направени разходи за устройство)
6. Условията за едностранно изменение на индивидуалния договор. Изписвани с получер шрифт (bold) и поставяни на последно място в договора

Съгласие за:
- получаване на непожелани повиквания (вкл. СПАМ)
- данните за единния му граждански номер да бъдат обработвани цели различни от събиране на задължения по съдебен ред
- да не получава детайлизирани сметки
- договорът да влезе в сила незабавно (не се прилага, когато при сключване на договора се предоставят и крайни устройства)

Поставя се непосредствено след подписа на абоната

Изисквания към мястото за полагане на подпис
Мястото за полагане на подпис на абоната, трябва да става съгласно следния образец:

_________________________________________________

(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор, както и приложимите общи условия на предприятието.Изисквания към условията и елементите на тарифния план
(1) Условията и елементите на тарифния план трябва да бъдат включени:
- в индивидуалния договор;
или
- в отделен документ (анекс)

Освен основната информация за тарифния план, отделно трябва да се посочи и индивидуална информация за:
- цените, приложими за изходящи повиквания към номера с код за достъп 0700
- цените на други услуги, които не са посочени изрично в избрания тарифен план, тарифа и/или пакет, но са приложими.

ВАЖНО!
Предприятията гарантират, че условията на тарифните планове, тарифите и/или пакетите, които вече не се предлагат от тях, са достъпни на страницата им в интернет до момента, в който бъде прекратен договорът и на последния абонат.

Изменение на индивидуалния договор по инициатива на предприятието
В такива случаи:
- абонатът трябва да бъде уведомен най-малко 30 дни преди влизане в сила на изменението
- абонатът трябва да има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец.

Начин за уведомяване
1. писмо, изпратено до адреса на абоната като кореспондентска пратка;
или
2. електронно писмо (e-mail), изпратено до посочен от абоната адрес на електронна поща;
или
3. кратко текстово съобщение (SMS).

Съдържание на предизвестието:
1. извършените от предприятията изменения на общите условия и/или индивидуалния договор;
2. точната дата (ден, месец и година), на която влизат в сила измененията по т. 1;
3. правото на абоната да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането в сила на измененията по т. 1;
4. реда, по който абонатът може да уведоми предприятието, че желае да прекрати индивидуалния договор в срока по т. 3.

В сила от 1 април 2014 г.

Таксуване
Предприятията трябва да предлагат най-малко две тарифи за мобилни и фиксирани услуги на абонаментен план и предплатени услуги при които:
- изходящите повиквания се таксуват при минимален първоначален период на таксуване до 30 секунди - след това на всяка секунда.

В сила от 15 април 2014 г.

Лимит на потребление

Предприятията трябва да осигуряват един или повече лимити на потребление.

При липса на избор от потребителя се прилага:
- лимит (по подразбиране) - 50 лв. (без ДДС) на месец.
или
- обем от данни на тази стойност

Лимит за данни
Операторът е длъжен да изпраща SMS съобщение при достигане на 80 % от договорения лимит за данни.

От това следва:
- право на абоната да преустанови услугата веднага

При достигане на целия лимит операторът изпраща SMS с информация за процедура за продължаване на услугата и разноските.
Ако не последва отговор от абоната (мълчаливо съгласие)
- предприятието незабавно спира предоставянето и таксуването на услугите за пренос на данни

Източници: kmeta.bg и aktivnipotrebiteli.bg

Радост Тодорова

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus