Подводница

Нумерологична прогноза за 2021-а година

Нумеролозите са на­яс­но, че ни очак­ва не­заб­ра­ви­ма го­ди­на - и ху­ба­ва, и мис­тич­на. Чис­ло­то 2021 е не­о­бик­но­ве­но, за­що­то е по­луп­рос­то. Със­та­ве­но е от умножението на две прос­ти чис­ла 43 и 47, ко­и­то са­ми по се­бе си не но­сят ня­ка­къв осо­бен за­ряд.

Не та­ка оба­че стои въп­ро­сът с дру­го по­луп­рос­то чис­ло, ко­е­то из­ця­ло ще оп­ре­де­ля ид­ни­те 12 ме­се­ца в жи­во­та ни и ко­е­то да­ва ос­нов­на­та виб­ра­ция на чис­ло­то 2021. Ста­ва ду­ма за съд­бов­но­то чис­ло 21, по­пу­ляр­но ка­то чис­ло­то на Ду­ша­та на Все­ле­на­та (3.7) или още ка­то Чис­ло­то на Три­те сед­ми­ци(7+7+7).

От Пи­та­гор до Блек­джек факт е, че от дъл­бо­ка древ­ност в чис­ло­то 21 са се прек­ла­ня­ли от Да­леч­ния Из­ток, през Сред­ния из­ток до Ди­вия за­пад. То­ва е Све­ще­но­то чис­ло на Ти­бет, из­раз на бла­го­ден­ствие, къс­мет, прос­пе­ри­тет и щас­тие.

В хин­ду­ис­тки­те Ве­ди чис­ла­та 3, 7, 21 са при­е­ти за све­ще­ни и са се из­пол­зва­ли са­мо от Бо­го­ве­те. Чис­ло­то 21 оз­на­ме­ну­ва кра­ят на тре­тия 7-го­ди­шен ци­къл от чо­веш­кия жи­вот, опи­сан от Пи­та­гор в трак­та­та му "За чис­ло­то 7". Неп­ра­вил­но се смя­та, че ис­то­ри­я­та на Иг­ра­та 21, за­поч­ва от Фран­ция. Сред съз­да­те­ли­те й е ав­то­рът на Дон Ки­хот Ми­гел де Сер­ван­тес, кой­то още от ХVI век ус­пя­ва да прис­трас­ти ця­ла Ис­па­ния към нея, а след то­ва за­сел­ни­ци­те в Аме­ри­ка я прев­ръ­щат в най-раз­прос­тра­не­ния Блек­джек, ма­ги­я­та на кой­то пъл­ни ка­зи­на­та и до ден дне­шен.

В За­пад­но­ев­ро­пей­ски­те кул­тур­ни тра­ди­ции чис­ло­то 21 се свър­зва с пред­ста­ви­те за нас­тъп­ва­не на пъл­но­ле­тие, за един­ство­то меж­ду ду­хов­на и фи­зи­чес­ка зря­лост.

Спо­ред Учи­те­ля Пе­тър Дъ­нов чис­ло­то 21 е из­раз на ве­ли­ка­та лю­бов, ко­я­то да­ря­ва сми­съл на не­ща­та и ос­та­ва във веч­нос­тта.

Па­вел Гло­ба, един от най-та­че­ни­те ас­тро­ло­зи на днеш­но­то вре­ме, оп­ре­де­ля чис­ло­то 21 ка­то Ко­ро­на­та на ма­ги­я­та. Нор­мал­но е су­пер­ла­ти­ви­те за то­ва чис­ло да но­сят по­ве­че при­тес­не­ния, от­кол­ко­то ра­дост и на­деж­да в хо­ра­та за нас­тъп­ва­ща­та го­ди­на.

На пръв пог­лед ну­ме­ро­ло­гич­но­то зна­че­ние на чис­ло­то 21 вдъх­ва по­ве­че от оп­ти­ми­зъм - двой­ка­та при­да­ва неж­ност, а еди­ни­ца­та - по­тен­ци­ал за пос­ти­га­не на ус­пех в жи­во­та. Из­пи­та­ни­е­то ид­ва със скри­то­то зна­че­ние или пре­диз­ви­ка­тел­ство­то, ко­е­то съ­път­ства чис­ло­то 21. Все­ки чо­век, кой­то се сблъс­ка с не­го, тряб­ва да про­я­ви ре­ши­мост и нас­той­чи­вост, за да от­блъс­не из­пи­та­ни­я­та или не­щас­ти­я­та. Сти­га са­ми да не си ги съз­да­ва­те, ще се уве­ри­те, че пъ­тят на из­пи­та­ни­я­та е прос­то път към вър­хо­ве­те. И те мо­гат да бъ­дат по­ко­ря­ва­ни са­мо с доб­ро­та­та и лю­бов­та, а и с от­хвър­ля­не на ом­ра­за­та и ожес­то­че­ни­е­то. То­ва е, спо­ред ну­ме­ро­ло­ги­я­та, зна­че­ни­е­то на 21 в жи­во­та на хо­ра­та.

Ако спа­зим пра­ви­ла­та на чис­ло­то, пъ­тят до вър­ха мо­же да сък­ра­ти­м от ня­кол­ко хи­ля­ди стъп­ки до са­мо ед­на. За­то­ва каз­ват, че то­ва е чис­ло­то на сла­ва­та, из­раз на за­вър­шва­не на чо­веш­ка­та ево­лю­ция, ко­я­то ос­мис­ля жи­во­та. Ако хит­ру­ва­те, мър­зе­лу­ва­те или се обез­сър­чи­те от нес­го­ди­те, ко­ро­на­та на ма­ги­я­та ще пад­не от гла­ва­та ви, а пъ­тят ви ще ос­та­не да лъ­ка­ту­ши сред пос­ред­стве­нос­тта и пе­си­миз­ма. Мно­го нумеролози и и ас­тро­ло­зи тъл­ку­ват чис­ло­то 21 ка­то пос­ла­ние от ан­ге­ли, ко­и­то на­сър­ча­ват дейс­тви­я­та на всич­ки хо­ра с яс­ни мис­ли, тъй ка­то те из­ра­зя­ват но­ви­те идеи и прос­пе­ри­те­та на об­щес­тво­то в ре­ал­нос­тта. Те на­сър­ча­ват хо­ра­та да бъ­дат оп­ти­мис­ти и да под­дър­жат по­ло­жи­тел­но от­но­ше­ние към всич­ки про­ме­ни или об­сто­я­тел­ства в жи­во­та, тъй ка­то то­ва ще им по­мог­не да дос­тиг­нат же­ла­ни­те ре­зул­та­ти.

Най-важ­ни­те да­ти през го­ди­на­та са</i>:
14-20 яну­а­ри, 27 ап­рил, 23-26 май, 6-11 ок­том­ври, 19 но­ем­ври и 14 де­кем­ври.

Най-енер­гий­но на­си­те­но­то вре­ме оба­че от­се­га се ча­ка с го­лям ин­те­рес. То­ва са да­ти­те 11 и 12 фев­ру­а­ри 2021 г., ко­га­то във Во­до­лей ще се съ­бе­рат се­дем не­бес­ни те­ла за пър­ви път от хи­ля­до­ле­тия на­сам, ко­е­то за­сил­ва неп­ред­ска­зу­е­мос­тта на съ­би­ти­я­та в те­зи два дни.

Осо­бе­но вни­ма­тел­ни тряб­ва да бъ­дем и по вре­ме на Слън­че­во­то за­тъм­не­ние на 10 юни 2021 го­ди­на, ка­то то­га­ва мо­же да се очак­ват те­ро­рис­тич­ни ак­то­ве, зе­мет­ре­се­ния, ма­со­ви про­тес­ти и во­ен­ни кон­флик­ти.

По материали от Bild der Frau

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus