Несебър

Продължават дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. "Балабана", землище на гр. Обзор, община Несебър“

Продължават дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. "Балабана", землище на гр. Обзор, община Несебър“

На 27 април 2021 г. от 10:00 ч. се проведе второто информационно събитие по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. "Балабана", землище на гр. Обзор, община Несебър“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020“.

Инж. Пролетина Димова, експерт мониторинг и докладване в екипа на проекта, представи целите и очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности, реализирани благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Присъстващите на събитието бяха запознати с развитието на строително-монтажните работи на обекта от инж. Динко Войнов, ръководител на проекта.
Отпадъците са прехвърлени на новото място на депото. Освободените площи са почистени.
Положени са дренажните тръби и шахтата от системата за улавяне на инфилтрат.
Новото тяло на депото е оформено, уплътнено и преоткосирано.
Върху уплътнените отпадъци е положен горен изолиращ екран от геоматериали, върху който се натрупват чисти земни маси.


След отчетения напредък по изпълнение на дейностите, екипът отговори на въпросите на присъстващите. Приключването на техническата рекултивация и освобождаване на тялото на депото от отпадъци ще бъде последвано от затревяване. Грижа за растителността върху площите ще бъде полагана през следващите 3 години.

"Този документ е създаден в рамките на проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г."Елена Фотева

viapontika@viapontika.com

Елена Фотева е дългогодишен фоторепортер и журналист, работила във вестниците "Свободен бряг" и "24 часа". Нейни теми са: звездните влияния и астрологията, опазването на природата, археологията, пътешествията и културните събития.

Comments

comments powered by Disqus