Градът

Община Бургас търси "социални асистенти"

Домашният патронаж в Бургас търси кандидати за длъжността "Социален асистент" за общинската услуга "Асистентска подкрепа". Тя е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност "Социален асистент".

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Потребители на социалната услуга са:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Специализираната социална услуга "Асистентска подкрепа" се предоставя по настоящ адрес на потребителите. Работното време е от 08.00 до 16.30 часа, а работната заплата: 1062 лв.

Кандидатстването за длъжността ще се извършва чрез подбор по документи и провеждане на интервю.

Необходимите документи, които трябва да бъдат подадени от кандидатите за длъжността "Социален асистент" са следните:

- Заявление-декларация /по образец/;

- Документ за самоличност /за справка/;

- Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие /по образец/;

- Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове. /ако има/.

Документите се подават в срок до 26.01.2024 г. в Домашен социален патронаж на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, като един "Социален асистент" ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

* За повече подробности на: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kwV9TVv8pKoVmZ11grkKZznsWNNA9ZHR3JENpaGFN49kuwGWxixqsTyAEMMn4pxWl&id=100057144082733 или на тел.: 0883 252 663 – Силвия Георгиева - специалист „Човешки ресурси“.


Обсъдиха в Бургас Програмата за маркетинговите страгегии на туризма в Ченоморския регион

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus