Имоти

Всеки може да прави онлайн справки в имотния регистър в Областна администрация Бургас

Допълнителни мерки за облекчаване на административното обслужване за гражданите, бизнеса и общините са въведени в Областна администрация Бургас. Всеки, който желае да направи справка за имот държавна собственост, може да види актуална информация в бърза връзка от сайта на областна администрация, директно от линк https://www.bs.government.bg/archives/.

Областният управител Пламен Янев разпореди всички общини да бъдат писмено уведомени, че могат направят справка за съответен имот и при необходимост да стартират законови процедури за прехвърляното му от държавата на съответната общината за реализиране на обществено полезни проекти.

Регистърът на имоти с държавна собственост в област Бургас е може би най-големият от всички области и непрекъснато се увеличава. Към момента той съдържа над 53 000 бр. актове за държавна собственост.

След като беше въведена дигитализацията на архива при предходните областни управители сега Пламен Янев надгради този софтуер. Надграждането дава възможност за поддържане в актуално състояние на публикуваните данни в регистъра, до които има публичен достъп, с което се подобри ефективността при тяхното ползване.

С опубличаването на електронния регистър справка могат да направят и външни за администрацията лица. В архива към Областна администрация Бургас се съхраняват книжа от далечната 1949 г., в които се съдържа цялата история на имотите и промените на собствеността. С дигитализирането на документите се разширява и улеснява достъпа до архивните документи, без да се застрашава тяхното физическо състояние.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus