Несебър

Несебър e партньор в проект за нови туристически модели за устойчиво развитие

Община Несебър започва работа по нов туристически проект - TOURAL , който се изпълнява в рамките на Програма „Хоризонт Европа" с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта е 2 999 927 евро. Продължителността му е 36 месеца и в него участват 20 партньори от Гърция, България, Румъния, Италия, Хърватия, Албания, Франция, Турция и Украйна.

Общината е пилотен обект и ще участва при валидиране на проектните резултати и подходи.

Селските и отдалечени райони на ЕС демонстрират широко разнообразие от преимущества и качества като същевременно са изправени пред уникални предизвикателства, основното от които е диверсификацията на икономическите дейности извън традиционните сектори: земеделие, горско и селско стопанство. Несъмнено туризмът може да се превърне в стабилна опора за икономическото развитие на селските и отдалечени райони. Нов, наскоро одобрен проект, финансиран със средства от Европейския съюз, ще се изправи пред този вид предизвикателства в следващите три години.

Мотивиран от посочените съображения, проектът TOURAL се фокусира върху културния и творчески туризъм като двигател за устойчиво развитие, същевременно отдавайки значение на изискванията на Плана за преход на туризма в ЕС в контекста на интелигентните предложения– многодестинационен, многоизмерен, благоприятстван от макрорегионалното сътрудничество в сектора. Проектът TOURAL предлага модел за подпомагане на туристическото развитие на участващите региони, балансирайки растежа на градските им клъстери с неразработения потенциал за растеж на отдалечените и селските им райони. Подходът на проекта е:

Ø многоизмерен по отношение на допълнителните туристически вертикали/нишови сектори (подводно-културен и природен туризъм, културен § творчески туризъм, културно-научен туризъм, сребърен туризъм);

Ø основан на участие при съвместното създаване на планове и туристически предложения/услуги, общи бизнес модели, туристически продукти и валидиране при внедряване на дребномащабни туристически услуги;

Ø интегриран по отношение на съвместното планиране и бизнес развитие с вериги за създаване на стойност, политики и трансгранично сътрудничество на макрорегионално ниво.

Обхватът на предвидените интервенции включва 3 региона от Адриатическо-йонийския макрорегион (Италия, Хърватия, Гърция), и три региона от Черноморския басейн (България, Румъния, Украйна).

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus