Политика

Окончателно приеха условията за работата от вкъщи

При работа от разстояние работникът или служителят не е длъжен да отговаря на работодателя по време на междудневната и седмичната почивка. Изключение ще бъдат случаите, когато в индивидуалния и/или в колективния трудов договор са уговорени условия, при които това е допустимо.

Промените са част от приетите на второ четене промени в Кодекса на труда, внесени от правителството. С измененията се уреждат основно условията за дистанционна работа.

Ограничават ли новите промени дистанционно работещите?

Депутатите одобриха направеното в залата редакционно предложение на Божидар Божанов от ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“, според което с трудовия договор може да се уговаря повече от едно място за работа, а работодателят може да промени трудовото място за не повече от 30 работни дни годишно по писмено искане на работника при условия, определени в трудовия договор или по вътрешни правила в предприятието.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят е в комуникационна връзка с трети лица. Действително отработеното време може да се отчита и чрез автоматизирана система за отчитане на работното време. Работодателят е длъжен при поискване да предостави достъп до данните в системата.

Мястото и характерът на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването ѝ се определят в индивидуалния трудов договор, записа парламентът. С него или с вътрешни актове на работодателя се приемат правила, чрез които се определят редът за възлагане и отчитане на работата от разстояние, както и съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Когато се използва информационна система за алгоритмично управление на работата от разстояние, работодателят осигурява на служителя писмена информация относно начина на вземане на решенията. По писмено искане на работника работодателят или определено от него длъжностно лице е длъжен да провери решението на системата за алгоритмично управление и да уведоми работника или служителя за окончателното решение.

Депутатите решиха също работещите дистанционно да предоставят на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното от него работно място за трудова дейност. От своя страна работодателят е длъжен да гарантира, че местата за дистанционна работа отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

При злополука служителят е длъжен незабавно да уведоми работодателя, непосредствения ръководител или друго упълномощено по предварително уговорени ред и начин.

Отговорността на работодателя при злополука или смърт на работника може да се намали, когато пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност или не е пазил предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд, записаха депутатите.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus