Бизнес

Стабилизация на бизнес климата в България за трети пореден месец

През март стопанската конюнктура в страната стабилизира близо до равнището от предходните два месеца на 2024 г., като се наблюдава подобрение на бизнес климата в търговията на дребно и сектора на услугите, при известно понижение в промишлеността и строителството.

В същото време очакванията и в четирите водещи сектора на икономиката са за запазване на цените през следващите три месеца.

Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата през март остава почти без промяна (на ниво от 23,0% спрямо 22,6% през февруари и 22,8% през януари), след като в началото на годината отбеляза солидно повишение спрямо края на 2023 г. По този начин показателят се задържа за трети пореден месец от началото на годината над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, обаче се понижи през март с 0,5 пункта до 23,5% от 24,0% месец по-рано в резултат на неблагоприяните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състоянието на техните предприятия. Според тях, през последните месеци има известно повишаване на осигуреността на произовдството с поръчки, но това не е съпроводено с повишение очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността в промишления сектор остават свързани с несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 45,1% и от 36,2% от промишлените предприятия.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да се запазят без промяна през следващите три месеца.

През март показателят "бизнес климат в строителството" пък спад с 1,7 пункта (до 25,5% от 27,2%) в резултат на резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията, като по-умерени са и мненията им относно настоящата и очакваната в близките месеци строителна активност.

Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора.

Мениджърите в строителството също очакват запазване на ценовото равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" обаче се повишава през март с 1,2 пункта (до 26,1% от 24,9% месец по-рано) благодарение на позитивните оценки и очаквания на търговците на дребно за бинес състоянията на предприятията. Оптимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша, недостига на работна сила и недостатъчното търсене.

Прогнозите на търговците на дребно са също за запазване на цените бе промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се повишава през март с 3,6 пункта (до 16,5% от 12,9%) в резултат на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състояние на техните предприятия през следващите шест месеца. Позитивни са и прогнозите има относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Преобладаващата част от мениджърите в сферата на услугите също очаква запазване на ценовото равнище през следващите три месеца, предаве БНР

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus