Обяви

Съобщение от община Бургас


На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, ОБЩИНА БУРГАС
СЪОБЩАВА:


- С Решение № 49-19/24.03.15г. Общински съвет Бургас одобрява задание за проектиране на ПУП-ПП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура в землището на кв.Лозово, гр.Бургас, и разрешава изработването на проект в обхват : ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т.51, през Преливник №1 (намиращ се в имот с идентификатор 07079.4.738) и Преливник №2 (намиращ се в имот с идентификатор 07079.4.737), през имот 07079.4.763 до имот с идентификатор 07079.4.782, в който се предвижда изграждане на КПС и Трасе на канализационен тласкател, с начало при ново предвидена КПС в северната част на имот с идентификатор 07079.4.782, преминаващо през имоти с идентификатори 07079.4.810, 07079.823.457, 07079.4.891 и 07079.3.1164, до включването му в съществуваща ревизионна шахта източно от ПИ с идентификатор 07079.605.460 – производствена база на „Топлофикация“АД-Бургас.

ПУП-ПП да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП и при спазване изискванията на ЗУТ, Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие.
- С Решение № 49-20/24.03.15г. Общински съвет Бургас одобрява техническо задание и разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор от западната регулационна граница на с.Рудник – м.с.Черно море при о.т.453 до утвърдено трасе на довеждащ колектор при т.3а към ПСОВ в УПИ І-312 в местност „Локвата“ (бивша местност „Гьол бою“), в землището на с.Рудник, община Бургас.

ПУП-ПП да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП и при спазване изискванията на ЗУТ, Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие.
- С Решение № 49-17/24.03.15г. Общински съвет Бургас одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в с.о. „Батака“, в обвръзка с общински път Бургас - Твърдица и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ №506.31 по ПНИ на с.о. „Батака“, в устройствена зона 1/Ов, съгласно ОУП на с. Твърдица.

В ПУП-ПУР да се посочат елементи, габарити и радиуси на обслужващата улица, съгласно нормативните изисквания за осигуряване на транспортен достъп в зоната. Към ПУП-ПУР да се изготви комуникационно-транспортно решение с организация на движението за обвръзката с общински път Бургас – Твърдица.

Да се изготви трасировъчен чертеж с посочени засегнатите с ПУП-ПУР площи и начина на трайно ползване, по реда на чл.16, ал.7 от ЗУТ.

ПУП-ПРЗ да се изготви при условията на чл.16 от ЗУТ, с посочен процент на редукция и баланс на територията за засегнатия поземлен имот.

ПУП-ПРЗ да се изготви в съответствие с допустимите градоустройствените показатели за устройствена зона 3/Ов, както следва: Плътност до 15%; Кинт до 0,5; Височина до 7,00м.; Озеленяване над 60%, съгласно ОУП на землището на с.Твърдица.

Разработките да се изготвят в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, с необходимите схеми на техническата инфраструктура.

ПУП подлежат на съгласуване с контролните органи и експлоатационните дружества.
- С Решение № 49-18/24.03.15г. Общински съвет Бургас одобрява техническо задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод от съществуващ водопровод Ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 по КК на гр.Бургас до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр. Бургас, УПИ І-75046, в устройствена зона 5/Смф по Общ устройствен план (масив 75, м.“Черна гора“, бивша м.„Кара баир“), земл. Меден Рудник, гр.Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на гр.Бургас, съгласно действащ ОУП.
ПУП-ПП да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ и Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места.

ПУП-ПП да се изготви върху актуална извадка от КК, с отразени всички влезли в сила и такива в процедура ПУП.
Трасето на водопровода да бъде съобразено с габарита за провеждане на обслужващи улици в устройствената зона.
Към ПУП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията и регистър на засегнатите имоти.

ПУП-ПП подлежи на съгласуване с контролните органи и експлоатационните дружества.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus