Обяви

Обява за публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имотиКОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО -
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС


На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения - протоколи № 33 от 22.04.2010 г. и № 20 от 19.02 и 21.02.2013 г. на Общински съвет - гр. Бургас и решения – протоколи № 5 от 05.08.2014г. и № 6 от 02.09.2014г. на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство обявява


на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас, ул.”Александровска”№ 26 публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти:

1) Ателие „К“ на ет. 3 в сграда с УПИ X, кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, ЗП 27,01 кв.м, с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на наддаване 260 лв., депозит за участие 2 550 лв.;

2) Ателие, ж.к. Бр. Миладинови, ул. „Сан Стефано“ 86, гр. Бургас, ЗП 60,28 кв.м., с начална тръжна цена 78 900 лв., стъпка на наддаване 790 лв., депозит за участие 7 890 лв.;

3) Офис, ж.к. „Изгрев“, бл. 53, между вх. 8 и 9, гр. Бургас, ЗП 61,45 кв.м., с начална тръжна цена 54 800 лв., стъпка на наддаване – 550 лв., депозит за участие 5 480 лв.

Тръжните документации за всеки обект поотделно се получават в офиса на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство /КППЧП/, ул.”Конт Андрованти” № 1-3, ет. 3, ст. 25 срещу представен документ за платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, BIC SOMBBGSF, код на плащане – 44 70 00 в “Общинска банка” АД-Бургас, всеки работен ден в срок до 26.06.2015г. включително.

Депозитите за участие да се внесат по банков път до 12 ч. на 26.06.2015 г. включително по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, банков идентификационен код BIC / SOMBBGSF при “Общинска банка” АД-Бургас.

Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете - в офиса на КППЧП всеки работен ден до 17 ч. на 26.06.2015г. включително.

Допълнителна информация на тел. /056/ 840 664

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus