Обяви

Община Бургас обявява процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наемЗАПОВЕД
№2369/14.09.2015г.


На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и решение на Общински съвет– Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,

ОТКРИВАМ:


Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на нежилищен обект - частна общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв.м., находящо се в сграда, актувана с Акт №7826/28.02.14г. за частна общинска собственост, с административен адрес: гр.Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, с идентификатор 07079.608.320.2 по одобрена Кадастрална карта на гр. Бургас, цялата застроена на 136 кв.м., построена в УПИ ІІІ в кв. 135Б по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ, гр.Бургас, при граници на помещението: север – ул.„Иван Богоров“, изток – помещение №2, юг – външен зид, запад – сграда с идентификатор 07079.608.320.3, предназначен за „ателие за извършване на социални услуги от лице, притежаващо над 90% намалена работоспособност с определена чужда помощ, установена със съответния документ“.
Определям начална тръжна цена на месечния наем в размер на 30.80 /тридесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.
Определям стъпка за наддаване в размер на 3 /три/ лева без ДДС.

Търгът да се проведе на 16.10.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.
Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 92.40 /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/, които да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.
Определям цена на тръжната документация – 110 /сто и десет/ лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 8,30 до 17,15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 14.10.2015 г.
Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 17,15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 15.10.2015 година.

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Заявление–образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/; Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота.
Оглед на имота може да бъде извършван на 24.09.2015 г. и на 08.10.2015 г. от 10,00 до 11.00 часа.
При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 23.10.2015 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” № 26, ет.1, стая №111.
Заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8,30 до 17,15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 21.10.2015 г.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 22.10.2015 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 19.10.2015 г. от 10,00 до 11,00 часа.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Ивелина Велева.
Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus