Обяви

Община Бургас Заповед №684/16.03.2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, съгласно решение на Общински съвет– Бургас, прието по т. 18 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол №8),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелно обособени обекти в сграда с идентификатор 07079.830.272, изградена в поземлен имот с идентификатор 07079.830.272 по Кадастрална карта на гр. Бургас, идентичен с УПИ І – 109, кв.2 по ПУП – ПРЗ на кв.Крайморие, с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Вълнолом“ №8, както следва:

1. Аптека с обща полезна площ 40.07 кв.м., включваща приемно помещение с полезна площ 25.92 кв.м., складово помещение с полезна площ 9.53 кв.м. и санитарен възел: WC с полезна площ 2.25 кв.м., с изолационно преддверие с полезна площ 2.37 кв.м., при граници: североизток – външен зид, югоизток – външен зид, югозапад – външен зид, северозапад – лекарски кабинет. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 433 (четиристотин тридесет и три) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 43 (четиридесет и три) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 299 (хиляда двеста деветдесет и девет) лева.
Наемател може да бъде физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, съгласно чл.222, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. За аптеката следва да има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). През работните дни аптеката следва да е отворена минимум 4 часа на ден. По време на празничните дни аптеката следва да е отворена в минимум един ден от същите. Аптеката следа да представи график за предоставяне на лекарствата по НЗОК.

2. Кабинет за прегледи на общопрактикуващ лекар с полезна площ 15.11 кв.м., с прилежаща към него манипулационна с полезна площ 9.52. кв.м., при граници:североизток – външен зид, югоизток – аптека, югозапад – външен зид, северозапад – чакалня; заедно с1/2 ид.ч. от чакалня с полезна площ 19.66 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с обща полезна площ 17.99 кв.м., включващ: преддверие с полезна площ 6.72 кв.м., WC за инвалиди с полезна площ 3.41 кв.м., WC с полезна площ 1.74 кв.м., помещение за аусгус и дезинфекционни препарати с полезна площ 2.77 кв.м. и WC с полезна площ 1.65 кв.м., с прилежащо преддверие с полезна площ 1.50кв.м. Начална тръжна цена на месечния наем в размер на 39 (тридесет и девет) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 3.90 (три лева и деветдесет стотинки), без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 117 (сто и седемнадесет) лева.
Наемател може да бъде амбулатория за първична медицинска помощ по чл.8 ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения, която е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията, а ако е дружество, регистрирано в държава – членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава. Амбулаторията следва да е регистрирана в съответната регионална здравна инспекция и да има регистриран адрес на дейност на територията на Област Бургас. Предимство при търга ще имат амбулаториите с най-голям брой записани пациенти, живущи в кв.Крайморие, като това обстоятелство кандидатът следва да докаже с удостоверение или друг документ, издаден от Националната здравноосигурителна каса.

Търгът да се проведе на 20.04.2016 г., от 09.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.
Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 18.04.2016 г.
Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 19.04.2016 година.
Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед имоти, както следва: Молба–образец /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/; Копие от скица на имота; Заповед.
Оглед на имота може да бъде извършван на 30.03.2016 г. и на 13.04.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0886/ 208 845 – Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 27.04.2016г., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111.
Ново заявления за участие в повторния търг за съответният имот да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 25.04.2016 година.
В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 26.04.2016 година.
Оглед на имота, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван на 22.04.2016г. от 10.00 до 11.00 часа, след предварително записване на тел. 0886/ 208 845 – Надя Пенчева.
Допълнителна информация: тел. 056/907 220 – Ивелина Велева.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


КРАСИМИР СТОЙЧЕВ
За Кмет на Община Бургас
Съгласно Заповед №677/15.03.2016г.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus