Обяви

Актуално: Какви решения на Община Бургас са обнародвани в "Държавен вестник"
В Държавен вестник бр.17 от 21.02.2017г. са обнародвани :

- Решение №21-9/20.11.16г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменението на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ І, отреден - „за озеленяване“, кв.132, по плана на РЦ, ж.к.„Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ идентификатор 07079.651.86 по КК на гр. Бургас, с което УПИ І се преконфигурира и част от него се придава към уличната регулация, като се обособява нов крайуличен паркинг от о.т.815а до о.т.815б, съгласно червените, сини, кафяви, зелени и черни линии на проекта, който е неразделна част от настоящото решение ;

- Решение №23-20/31.01.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване на „ПУП - Парцеларен план в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1473 за реализиране на инфраструктурен строеж - Подетап III.2.1.2 на строеж: „Укрепване свлачище кв.Сарафово, етап III-2” Брегоукрепителна дамба – ремонтни, възстановителни и довършителни работи - етап III.2.1.“, съгласно приложения проект, окомплектован с трасировъчен чертеж, координатен регистър и баланс на територията ;

- съобщение за изработен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, м.„Черна гора”/бивша „Кара баир”/ и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник. Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ „Възраждане“, гр.Бургас ;

- съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужваща улица между кв.49 и кв.50 по плана на Промишлена зона „Север“, гр.Бургас, в обхват между о.т.666-о.т.742. Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ „Освобождение“, гр.Бургас.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus