Обяви

Съобщение на Община Бургас

Със Заповеди №№ 720 и 721 от 24.03.2017 г. на Кмета на Община Бургас са открити процедури за избор на оператори на язовирни стени за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, както следва:

1. Язовир, изграден в ПИ №№ 009011, 009012 и 009013, находящ се в землище с. Миролюбово, с начална тръжна цена в размер на 98 лв. без ДДС.

2.Язовир, изграден в ПИ №№ 014011, 014012 и 014013, находящи се в землище с. Миролюбово, община Бургас, местност „Жълъда“, с начална тръжна цена в размер на 140 лв. без ДДС,
ведно с прилежащите облекчителни, водовземни съоръжения и др., чрез публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 години.

В търговете могат да участват лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена” по смисъла на Закона за водите - физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и на съоръженията към нея.

Търговете ще се проведат на 20.04.2017 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Цената на комплект тръжна документация е в размер на 110 лв., без ДДС.

Депозитните вноски за участие в търговете са, както следва:
- За язовир описан в т. 1 - в размер на 294 лв.
- За язовир описан в т. 2 - в размер на 420 лв.

Документацията за участие в търговете се закупува в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 13.04.2017 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 18.04.2017 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота да се проведе на 27.04.2017 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 24.04.2017 г.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 25.04.2017 г.

Явяването на кандидатите лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 –Пенка Буйнова, Даниела Траева.

Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus