Обяви

Съобщение на Община Бургас


Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. са обнародвани :


- Решение № 25-9/28.03.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване
Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод ф250 АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 до ПИ с идентификатор 07079.8.404 по КК на гр.Бургас, съгласно приложения проект, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.8.514 и 07079.8.410, със сервитут в границите на ПИ с идентификатори 07079.8.514 и 07079.8.410, съгласно Наредба 8/1999г. за разполагане на проводите и техническата инфраструктура в населените места ;

- Решение № 25-11/28.03.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) и Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) на кв.41 и на част от кв.„Победа“, в обхват на кв.29, 30, 31, 32, 36 и 37 (по недействащ план) на кв.„Победа“, гр.Бургас, с което се провеждат нови обслужващи улици и се обособяват нови квартали 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 35а, 36, 36а, 41, 42, 43, 44, 45, изменят се улично - регулационните граници на кв.37 и 37а и се обособяват нови УПИ – УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.41, УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.43, УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.44 и УПИ I, отреден – „за КОО“ в нов кв.45 ;

- Решение № 25-35/28.03.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване ПУП–ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.552, 07079.605.247, 07079.605.248, 07079.605.249, 07079.605.250, 07079.605.488, 07079.605.487 и 07079.605.251 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП- ПУР на улица с о.т.504 – о.т.574 – о.т.551 на ПЗ“Север“ гр.Бургас, с което се провежда нова обслужваща улица с о.т.503а - о.т. 503б – о.т.503в – о.т.503г - о.т. 503г – о.т.503д – о.т.503е – о.т.503ж – о.т.551а, изменя уличната регулация на обслужваща улица с о.т.504 – о.т.574 – о.т.551 на ПЗ“Север“ гр.Бургас, обособява нов квартал 27А с нови УПИ I, УПИ II-251, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, с отреждане - „за складово – производствени дейности“ и в кв.27 се обособяват нов УПИ I, с отреждане - „за инфраструктура, озеленяване и ТП“ и нов УПИ II-251, с отреждане - „ за складово – производствени дейности“, с показатели на застрояване, в съответствие с допустимите по действащ ОУП на гр.Бургас, за устройствена зона 3/Смф1, както следва: Плътност до 60%; Кинт до 2.0; Височина до 10м, /3ет/; Озеленяване 30% ;

- съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица от о.т.936а-о.т.936-о.т.872а-о.т.872 и изменеие на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ II-180,181; III-181; IV-181 и V-181 в кв.18 и УПИ X-179,62,303 и VII-179,303 в кв.19, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас ;

- съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.2, кв.3 и кв.4 по плана на в.з.“Минерални бани“, гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас ;

- съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв.33 и кв.40А, по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас, с което отпада обслужваща улица от о.т.1392-о.т.1402, изменя се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1390-о.т.1391-о.т.1392, като се обособи нов крайуличен паркинг, като част от уличната регулация, изменя се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.1400-о.т.1401-о.т.1405, с което се осигуряват допълнителен брой паркоместа, като част от уличната регулация, при заличаване на УПИ V-260, в кв.40А и УПИ IX-264, в кв.33, отредени – ”за озеленяване“ и УПИ III-264, УПИ V-264 – отредени „за озеленяване“ и УПИ IV-264, отреден - „за жилищни нужди“, в кв.33 променят регулационните си граници. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас ;

- съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за територията между кв.23 и кв.24 по плана на к-с “Братя Миладинови“, гр.Бургас, в обхват на ПИ с идентификатори 07079.620.83, 07079.620.91, 07079.620.95 и 07079.620.102 по КК на гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.Соня Георгиева

viapontika@viapontika.com

Соня Георгиева е дългогодишен журналист, работила във вестник "Черноморски фар", главен редактор на седмичника "Свободен Бряг", главен редактор на списание "Вирджиния", продуцент на TV предаванията "Неделно матине" и "Ревю". Приоритетни теми за нея са политиката и обществените отношения, здравеопазването, светският живот, световните знаменитости, културата и модата.

Comments

comments powered by Disqus