Обяви

4 проекта на община Бургас обнародвани в Държавен вестник


О Б Щ И Н А
Б У Р Г А С
С Ъ О Б Щ А В А:


В Държавен вестник бр.31 от 04.04.2014г. са обнародвани следните съобщения за изготвени проекти:

- Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация на улица с о.т.34б – о.т.35а в кв.1 по плана на к-с „Лазур“, гр.Бургас, с който отпада връзката на локала с бул.“Стефан Стамболов“ при о.т.34б и се обособява нова обслужваща улица от о.т.5А до о.т.5Н, обособява се нов кв.1б и нов УПИ ХVІІ-517,84 в кв.1, отреден „за озеленяване и благоустрояване“. Проектът е изложен за разглеждане в ТД“Зора“;

- Проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация за нова обслужваща улица от о.т.76-o.т.77-о.т.78-о.т.79-о.т.80-о.т.81-о.т.82-о.т.83-о.т.84-о.т.85-о.т.86-о.т.75 за обслужване на имоти в с.о.“Острица 2“, землище кв.Банево, гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД“Освобождение“;

- Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел.захранване на базова приемно-предавателна станция на „БТК“ЕАД в имот пл.№144 в землището на с.Брястовец, Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в кметството в с.Рудник;

- Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имоти, находящи се в кв.4 по плана на в.з.“Росенец“, землище кв.Крайморие, гр.Бургас, Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ТД“Приморие“, гр.Бургас.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus