Обяви

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център - Бургас


ОБЩИНА БУРГАС
ОБЯВЯВА КОНКУРС


За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, при следните условия:

Минимални изисквания:
- висше образование – степен магистър
- професионален опит – минимум 1 година на управленска позиция, свързана с разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари, обучения и др.
- компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.
- владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС се счита за предимство.
Основни задачи:
- планира, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОИЦ
- контактува и сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, регионалните структури на министерствата, с областните управи и с общините
- координира и контролира работата по разпространяването на информация и документи
- контактува с представителите на медиите
- отговаря за организирането на събития за популяризиране на оперативните програми на територията на областта – семинари, обучения, посещения, лекции и др.

Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
4. Необходими документи:
- професионална автобиография на български, в Europass формат
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка и др.)http://www.eufunds.bg
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Основна заплата: до 1100 лв.

Място на подаване на документите: Деловодство на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26

Срок за подаване на документи: 11.07.2014 г., включително.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Бургас, на Областна администрация Бургас, както и на Единния портал: www.eufunds.bg

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus