Обяви

Община Малко Търново реализира проект за преобразуване на болницата в Медицински център

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Малко Търново реализира проект
за преобразуване на болницата в Медицински център


Приключват дейностите по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение” ЕООД, град Малко Търново с цел преструктуриране в Медицинския център, Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/012. Проектът се финансира по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, по ОП „Регионално развитие”.
Общата стойност на одобрените допустими разходи възлиза на 940 607,60 лв.

След почти две години реализацията е към своя край. Приключиха дейностите по преустройството и ремонта на част от сградата - 4-етажно южно крило на съществуващата болница. Доставенa беше модерна и съвременна високотехнологична медицинска техника за диагностика и лечение на значими за населението на общината заболявания. Закупена е линейка. До края на месец октомври трябва да се регистрира и новия Медицински център. Така в края на 2014 г. жителите на общината ще разполагат със съвременна и модерна материална база, където да получават специализирана извънболнична помощ и по-ефективни и ефикасни здравни услуги.

Така се реализира и основната цел на проекта, а именно осигуряване на подходяща, ефективна и отговаряща на нуждите на населението здравна инфраструктура в Община Малко Търново. Обезпечаване на населението с високоефективни здравни услуги по диагностика, лечение и долекуване. Разкриване на нови възможности за развитие и подобряване на жизнената и работна среда в община Малко Търново, в съответствие с географските и демографски особености на района.

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта:
LOBBY AGENCY, Соня Георгиева
Това съобщение е създадено в рамките на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново” с цел преструктиране в „Медицински център”по Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/012, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus