Обяви

Приключват дейностите по проект за преобразуване на болницата в Община Малко Търново в Медицински центърПриключват дейностите по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение” ЕООД, град Малко Търново с цел преструктуриране в Медицинския център, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/012/ 25.10.2012 г..
Проектът се финансира по Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013.

След почти две години реализацията е към своя край. Приключиха дейностите по преустройството и ремонта на част от сградата - 4-етажно южно крило на съществуващата болница с обща площ 1440,99 кв. м.
Днес отделението се състои от 3 етажа, сутерен и партер. Налични са кабинети на педиатър, невролог и кардиолог, помещения за управителното тяло на болницата, клинична лаборатория, помощни помещения и други.
Доставeно и монтирано е съвременно оборудване и медицинска апаратура, закупена е линейка. Оборудването включва голям брой високотехнологична медицинска техника за диагностика и лечение на значими за населението на общината заболявания, и необходими за нормалното функциониране на медицинския център: Автоматичен селективен клинично-химичен анализатор, 2 броя Автоклав, Микроскоп–обикновен имунофлоурисцентен, дефибрилатор, кардиомонитор, мултифункционален ехограф, ехокардиограф, електрокоагулатор, , лабораторен хладилник, термостат и други.

Текат дейностите по регистрация на новия Медицински център. Така в края на 2014 г. жителите на общината ще разполагат със съвременна и модерна материална база, където да получават специализирана извънболнична помощ.
Реализацията на този проект ще донесе множество ползи както за Община Малко Търново, така и за нейните граждани.

В средносрочен план ще повлияе за подобряването на здравните характеристики на населението, ще повиши работоспособността и съответно- ще понижи равнището на безработица в общината.

Осигуряване на публичност и визуализация на проекта:
LOBBY AGENCY, Соня Георгиева


Това съобщение е създадено в рамките на проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново” с цел преструктиране в „Медицински център”по Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/012, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

viapontika.com

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus