Обяви

Изградена е цялостна електронна инфраструктура в Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас успешно изпълни проект BG051PO001-4.3.04-0015 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Ръководител на екипа за ръководство и управление на проекта е доц. д-р Магдалена Миткова.

Доц. д-р Магдалена Миткова е възпитаничка на ВХТИ “Проф. д-р Асен Златаров“. От 2007 година е Заместник-ректор по международно сътрудничество и следдипломна квалификация. Отговаря и за проектите по Оперативните програми на Европейския съюз. За този период университетът е спечелил проекти за над 3,5 млн. лева.

1. На каква стойност е проектът и изпълнихте ли всичко, което бяхте планирали?
Прогнозната стойност на проекта е 776 635 лв. В резултат на проведените обществени поръчки цената на някои услуги намаля и спестихме може би около 4 хил. лв. Всички дейности, които бяха планирани по проекта, са изпълнени.

2. Бихте ли разказали какво получи университетът в резултат от изпълнението на проекта?
Ако Ви отговоря с езика на проекта, трябва да кажа: „Изградена е цялостна електронна инфраструктура в Университет "Проф.д-р Асен Златаров" - Бургас, предлагаща всички необходими функционалности и технически възможности за прилагане на качествено и съвременно дистанционно електронно образование“. А всъщност това: закупуване и инсталиране на хардуерен сървър, закупена, инсталирана и тествана е софтуерна платформа за електронно обучение, доставени са лицензи за „Adobe Acrobat Pro” – 50 броя, създадено е електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти, интегрирано със софтуерната платформа, разработени и внедрени от световни лидери електронни и мултимедийни материали за различни дисциплини.

3. Преподавателите участници ли са в целевата Ви група?
Да, преподавателите проявиха изключителен интерес. В хода на изпълнението на проекта беше обучен персонал за работа и поддръжка на платформата за електронно обучение – 52 преподаватели и 3 администратори. Обучени са и 16 преподаватели за самостоятелно създаване на мултимедийни и електронни материали. Като резултат от това са разработени самостоятелно от преподаватели на университета електронни и мултимедийни материали в 15 дисциплини.

4. Интересно, а как подбрахте преподавателите, сигурно е имало много желаещи?
Наложи се да изработим правила за подбор, съответно имахме квоти за всеки факултет и колеж. Създадоха се дори работни колективи по някои дисциплини. Всеки материал, преди да се качи на платформата, беше рецензиран от специалист в съответната област.

5. Студентите ползват ли вече платформата?
Ние сме много горди с нашите студенти. 713 студенти вече успешно завършиха отделен модул или курс чрез електронна форма на дистанционно обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.
Наличието на интернет базирана електронна платформа създава равни условия за използването й от хора, живеещи в академичните градове и извън тях, както и на хора със специални образователни потребности. Тя позволява интерактивен начин на обучение чрез дискусии, съвместни проекти и постоянна комуникация между студенти и преподаватели. Интернет базираната платформа използва технология, при която комуникацията между студенти и преподаватели се осъществява много лесно, тъй като софтуерът допуска видео комуникация на преподавателя с множество студенти.

6. Какво следва след приключването на проекта?
Университетът създаде с този проект условията за акредитация на дистанционното обучение. Сега са на ход преподавателите. Те трябва да захранят платформата с материали по различните дисциплини, най-вероятно ще започнем с курсовете по СДК, с магистърските програми, а защо да не помечтаем и за дистанционно обучение на бакалаври? Всичко е в нашите ръце. Университетът разполага с изключителен преподавателски потенциал и ние ще се справим с предизвикателствата на демографската криза. Бизнесът има нужда от квалифицирани кадри, същевременно е трудно да бъдат откъснати от производството. Дистанционното обучение е прекрасна възможност за допълнително обучение и квалификация. По този начин отговаряме и на европейските изисквания за учене през целия живот.

Калин Иванов

viapontika@viapontika.com

За автора...

Comments

comments powered by Disqus